Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 16/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.
Ημ/νια: 16/01/2020 09:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒ7ΟΡΓΦ-44Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 16/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.
Ημ/νια: 16/01/2020 09:30:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥΡΟΡΓΦ-Ζ1Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 16/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 16/01/2020 09:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΘ4ΟΡΓΦ-ΥΜΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 16/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 16/01/2020 09:21:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΖΩΟΡΓΦ-Ω67
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των οικισμών του Δήμου Λαμιέων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των οικισμών του Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:55:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7ΥΟΡΓΦ-Ε2Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών με οδηγό – χειριστή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών με οδηγό – χειριστή».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚΟΟΡΓΦ-ΔΨ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα Δ.Ε.».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ3ΣΟΡΓΦ-Ω2Ρ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επισκευές – συντηρήσεις εγκαταστάσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επισκευές – συντηρήσεις εγκαταστάσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΖΗΟΡΓΦ-6Η9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «αποσφράγιση οικονομικών προσφορών» για την σύναψη σύμβασης για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «αποσφράγιση οικονομικών προσφορών» για την σύναψη σύμβασης για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Λαμίας».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ27ΕΟΡΓΦ-ΑΨΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθ/δας από πηγές κανάλια Πύργου Υπάτης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθ/δας από πηγές κανάλια Πύργου Υπάτης».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:19:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙΘΟΡΓΦ-8ΛΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».
Ημ/νια: 15/01/2020 13:17:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΟ6ΟΡΓΦ-Υ3Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/01/2020 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 13/01/2020 09:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΘ8ΟΡΓΦ-ΦΓ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΞΣΟΡΓΦ-Ι0Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΕ1ΟΡΓΦ-Φ98
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:56:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΦ4ΟΡΓΦ-369
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω73ΨΟΡΓΦ-ΙΣ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Δ2ΟΡΓΦ-ΤΨΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΥΟΡΓΦ-ΖΤΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2020 13:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΘΨΟΡΓΦ-ΨΜ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα
Ημ/νια: 09/01/2020 12:31:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦ9ΟΡΓΦ-ΛΜΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης που σημειώθηκε στις 6:52 σήμερα το πρωί στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Χαλκομάτας και Δαμάστας, επηρεάζεται η υδροδότηση (διακοπή και πτώση πίεσης) στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 13-8-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μ.Μπότσαρη, Μενελάου, Ματσούκα, Πλάτωνος, Εσλιν, Αριστοφάνους από 9:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4170

Έχουν ολοκληρωθεί: 4102

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)