Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας, ως αναθέτων φορέας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ».
Η συνολική πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ» αποτελείται από δύο (2) Υποέργα/Τμήματα ως εξής:
1ο Υποέργο/Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
2ο Υποέργο/Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται συνολικά σε 249.705,98€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και ειδικότερα αναλύεται:
Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
1. 49.329,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Β’ τάξης και άνω
2. 23.247,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
3. 19.656,00 € για μελέτη κατηγορίας 16, για πτυχία Α’ τάξης και άνω
4. 18.900,00 € για μελέτη κατηγορίας 09, για πτυχία Β’ τάξης και άνω
και 16.669,80 € για απρόβλεπτες δαπάνες,
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 1ου Υποέργου / Τμήματος, 127.801,80€, προ Φ.Π.Α.
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
1. 36.855,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, για πτυχία Β’ τάξης και άνω
2. 69.148,63 € για μελέτη κατηγορίας 27, για πτυχία Β’ τάξης και άνω
και 15.900,55 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέργου / Τμήματος , 121.904,18 € , προ Φ.Π.Α.
Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:71320000-7, Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται ως εξής:
- 2 -
Για το 1ο Υποέργο/Τμήμα: Εννέα (9) ΜΗΝΕΣ.
Για το 2ο Υποέργο/Τμήμα: Είκοσι τέσσερις (24) ΜΗΝΕΣ.
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Ο τόπος παράδοσης των μελετών είναι η ΔΕΥΑ
Λαμίας. Νομός Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ελλάδα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου και Τ.
Ισαάκ, μέχρι και την 24-2-2023. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λαμίας
http://www.deyalamias.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231032950-1, FAX επικοινωνίας 2231045015, e-mail:
info@deyalamias.gr Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.F0062.00620, Γενική Διεύθυνση
στο διαδίκτυο (URL): www.deyalamias.gr αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαρία
Μπέτσιου.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-2.-
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-3-2023
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U ΣΒ = U ΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%, όπου U ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
και ΒΟΠ η βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς.
Τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική
Διακήρυξη.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 25 του Ν.4782/2021. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών
ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.
6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού
που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό υποέργων/τμημάτων που ο εκάστοτε
υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και έχει ως εξής:
Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα , 2.556,04 € .
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα , 2.438,08 € .
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 28-3-
2024 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
7. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
(1η Τροποποίηση Πρόσκλησης VI στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» (ΑΠ: 35341-08/05/2019))
8. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης , καθώς και την εντολή έναρξης κάθε
επόμενου σταδίου, δύναται να λάβει προκαταβολή, με βάση τα όσα προβλέπονται στο
Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 του Ν.4782/2021,
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72
του ίδιου νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Ν.4782/2021.
Η Αναλυτική Διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195939.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τo Δ.Σ. ΔΕΥΑ Λαμίας.


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 23proc012066395.zip4.61 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Παράταση για Ρυθμίσεις Οφειλών

Παρατείνεται έως τις 24 Μαΐου 2024 η προθεσμία για την «Ρύθμιση οφειλών λογαριασμών ύδρευσης – διακανονισμών και επικαιροποίησης στοιχείων υπόχρεων» που έληξε σήμερ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Περραίβου, Ιθάκης, Πατριάρχου Γρηγορίου. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 16-5-2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ομήρου, οδό Αντιγόνης, οδό Καζούλη και οδό Υψηλάντου (Δυτικά) από Καζούλη έως Πλ. Ελευθερίας. Υ...

Η οδός Σανατορίου θα παραμείνει κλειστή από τ...

Στο πλαίσιο έναρξης εκτέλεσης έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ομβρίων υδάτων επί της οδού Σανατορίου στο τμήμα από την 2η πάροδο της έως και την οδό Λαρίσης, σας ε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Καραϊσκάκη (από Καζούλη έως Αγνώστου Στρατιώτου), Ομήρου, Αντιγόνης και Υψηλάντου (από Πλατεία Ελευθερίας έως Καζούλη). Υ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού από έργα Φυσικού Αερίου, σήμερα Παρασκευή 15/4/2024, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών: Βελουχιώτη, Μπ. Κλάρα, Σ. Καράγιωργα, Μη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)