Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της περιοχής Λαμιάς, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

Αρθρο 1ο Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και όμβρια ύδατα της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Αρθρο 2ο Σύστημα Αποχέτευσης

Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλεως Λαμίας έχει επιλεγεί και διαμορφώνεται σταδιακά το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες. Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.

Αρθρο 3ο Βασικές έννοιες

 1. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και ομβρίων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ή μη ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και ομβρίων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.
  Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ΄ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ΄ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ΄ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.
 2. Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
 3. Παντορροϊκό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και ομβρίων νερών με κοινό αγωγό.
 4. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα, τα λύματα νοσοκομείων, εργαστηρίων και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.
 5. Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).
 6. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από δραστηριότητες βιοτεχνιών και βιομηχανιών, σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους.
 7. Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
 8. Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.
 9. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.
 10. Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του με το δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 11.
 11. Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. νόμιμα εγκεκριμμένη.
 12. Τέλος σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων είναι το χρηματικό ποσό, που χρεώνεται εφ΄ άπαξ για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης της Λαμίας. Ο υπολογισμός της αξίας του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το καταβαλλόμενο τέλος σύνδεσης αφορά μόνον το συγκεκριμμένο κτίριο και όχι το επόμενο που θα κατασκευασθεί σε αντικατάστασή του.

Αρθρο 4ο Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 1. Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού.
 2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.
  Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
  Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.
 3. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
  Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με τον υπόνομο ακαθάρτων.
 4. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, ή και από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.
  Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΛ και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του.
 5. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα μ΄ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
  Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση απ΄ το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Αρθρο 5ο Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

 1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όμβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει :
  • Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

  • Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου ( διακλάδωση ).

  • Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το ακίνητο. Ενδεικτικά η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τον κανονισμό αυτό.

 2. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,50 μ., αν όμως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με Εγκιβωτισμό του σωλήνα.
  Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
 3. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί απΆ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ΄ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.
 4. Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ΄ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σ΄ αυτή την περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ΄ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.
 5. Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 6. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 7. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και ομβρίων νερών κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
 8. Κανείς, εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. .
 9. Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
 10. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.).
 11. Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 12. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισμού (πεζοδρομίου), στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού και ελέγχου.
 13. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.
 14. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισμού απ΄ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

Αρθρο 6ο Αριθμός παροχών αποχέτευσης

 1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.
 2. Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
 3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους , στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ΄ τους δυο π.χ. δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σ΄ αυτόν, εφ΄ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

Αρθρο 7ο Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

 1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
  Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».
 2. Όταν τα στόμια υποδοχής, που αναφέραμε παραπάνω βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΛ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.
  Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
 3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
 5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες.
 6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ΄ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απ΄ ευθείας στο ρέμα.

Αρθρο 8ο Αποχετευόμενα υγρά

 1. Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ουσίες : α) Τα νερά των αποχωρητηρίων, τα νερά που προέρχονται από οικιακή χρήση και γενικά τα νερά που κρίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ότι μπορεί να αποχετευτούν στον υπόνομο, έτσι που να παρασύρονται εντελώς.
 2. Απαγορεύεται ν΄ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι παρακάτω ουσίες, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση :
  • Τα υγρά που προέρχονται από βόθρους (στεγανούς ή μη), οι οποίοι καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
  • Ουσίες κάθε φύσης, που φράζουν τους αγωγούς (π.χ. απορρίμματα μαγειρείου, σκουπίδια, προϊόντα κατεδάφισης, άμμος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίμματα σφαγείων κ.λπ).
  • Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που είναι δυνατό να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων στο δίκτυο.
  • Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών με τους υπονόμους.
  • Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόμησης των υπονόμων (π.χ. όσα περιέχουν οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λπ.) ή εκείνα που εκλύουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
  • Νερά αποχέτευσης, που κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, καθώς και χρωματισμένα νερά σε άξιες λόγου κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ποσότητες αποχέτευσης κ.λπ.).
  • Νερά αποχέτευσης που αναδίνουν ισχυρές ή οχληρές αναθυμιάσεις (π.χ. οσμές αποσύνθεσης κ.λπ.)
  • Νερά αποχέτευσης με περιεκτικότητα σε λίπη και λάδια σε μεγάλες ποσότητες, κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
  • Νερά αποχέτευσης που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Νερά γενικά με ουσίες και ιδιαίτερα μέταλλα που επιδρούν βλαπτικά στις εγκαταστάσεις καθαρισμού των απόβλητων (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λπ), κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 3. Η διοχέτευση βιομηχανικών και ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες, εργαστήρια, γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων ή άλλα καταστήματα, στο δίκτυο υπονόμων επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται ύστερα από ανάλογη γραπτή εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εφόσον τα παραπάνω νερά δεν έχουν τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ιδιότητες, είτε έχασαν αυτές από μεθόδους, που προτείνονται κάθε φορά από τον ενδιαφερόμενο (π.χ. μέθοδος συγκράτησης με αμμοσυλλέκτη, μέθοδος εξουδετέρωσης, προκαθαρισμού, αραίωσης, αποστείρωσης διαχωρισμού βενζίνης, λιποσυλλέκτου, ψύξης φίλτρων ...), σύμφωνα πάντοτε με τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά [(Ε1β 221/22-1-1965 (Φ.Ε.Κ. 138/24-2-1965, τεύχος Β΄) "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων"]. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση λειτουργίας τους και την υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για έγκριση η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης και γενικά των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Εάν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφτηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και στην εκτέλεση τους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε αντίθετη περίπτωση διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού. Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κ.λπ., ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.
 4. Όταν πρόκειται για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών στο δίκτυο υπονόμων ή σε ανοικτούς αγωγούς, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να αξιώσει, εκτός από την εξουδετέρωσή τους σύμφωνα με μεθόδους που μνημονεύτηκαν παραπάνω ή άλλες και τον πλήρη αποχρωματισμό των νερών με ειδικές εγκαταστάσεις με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 5. Τα εκρέοντα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) από τα εργοστάσια και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται ν΄ αποχετεύονται στους υπονόμους μόνον μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και με όρους, που αυτή θα καθορίζει. Στο χωριστικό σύστημα τα νερά αυτά αποχετεύονται στην αποχέτευση των ομβρίων νερών, εφόσον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. το επιτρέπει η λειτουργία του.
 6. Τα ακάθαρτα νερά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο της αποχέτευσης. Επιβάλλεται η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες σε δεξαμενές καθίζησης, διάταξης που εγκρίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.
 7. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους αγωγούς αποχέτευσης απαιτείται ειδική άδεια από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στους αγωγούς αποχέτευσης όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών των αγωγών αποχέτευσης μέσα στο υπέδαφος.
 8. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης προβαίνει στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και ειδοποιεί αμέσως τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.
 9. Α. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών :
  • Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο.
  • Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου συμπεριλαμβανομένων και των νερών ψύξης.
  • Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μικρότερο των 30 βαθμών Κελσίου.
  • Υγρών που έχουν ΡΗ μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9.
  • Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.
  • Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους.
  • Τα όρια περιεκτικότητας διαλυτών αναμίξιμων με το νερό πρέπει να αποκλείουν κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ή τοξικής ατμόσφαιρας εντός του υπονόμου.
  Β. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων.
  • Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 500 ppm
  • Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 1200 ppm
  • Αιωρούμενα στερεά 400 ppm.
  • Καθιζάνοντα στερεά 10 ml/l
   Συνολικά στερεά από εξάτμηση 1500 ppm
  • Θειϊκά (σαν -SO4 -2) 500 ppm.
  • Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 5 ppm
  • Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CΝ) 5 ppm.
  • Φαινόλες 5 ppm.
  • Απορρυπαντικά 25 ppm.
  • Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 ppm.
  • Αμμωνία ελεύθερη + ιόν αμμωνίου (σαν Ν ) 50 ppm.
  • Φωσφορικά άλατα (σαν PO4 3-) 10 ppm.
  • Λίπη και ουσίες εκχυλιζόμενες με πετρελαϊκό αιθέρα 25 ppm
  • Υδράργυρος Ο ppm.
  • Χρώμιο εξασθενές Ο ppm.
  • Σίδηρος 25 ppm.
  • Μαγγάνιο 15 ppm
  • Νικέλιο 5 ppm.
  • Κάδμιο 5 ppm
  • Ψευδάργυρος 5 ppm.
  • Χρώμιο τρισθενές 5 ppm.
  • Χαλκός 5 ppm.
  • Μόλυβδος 5 ppm.
  • Αρσενικό 0,5 ppm.
  • Συνολική ποσότητα Νικελίου, Καδμίου, Ψευδαργύρου, Χρωμίου, Χαλκού, Μολύβδου, Αρσενικού μικρότερη των 10 ppm.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνονται δεκτά λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Υ.

Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ3 και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες.

Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Ως τιμή σύγκρισης προς τις παραπάνω τιμές υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία επί μέρους δείγματα..

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να μεταβάλλει τα παραπάνω όρια απόρριψης σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες και να προσθέτει και άλλες ουσίες στις παραπάνω προδιαγραφές ορίζουσα τα επιθυμητά όρια αυτών, ανάλογα με την απόκριση των έργων που εκτελούνται και με την κατάσταση του αποδέκτη.

Αρθρο 9ο Έλεγχος εγκαταστάσεων

 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αυτοψία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
 2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ΄ όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
 3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
  Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.
  Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.
 4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ΄ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.
 5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
 6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Αδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.
 7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

Αρθρο 10ο Χορήγηση αδειών για σύνδεση

 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
 2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Αρθρο 11ο Δαπάνες και τέλη

Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :

 1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80) Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το ήμισυ του μέσου πλάτους του δρόμου. Η μέση τιμή ανά τρέχον μέτρο, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 2. Τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80).
  • Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογ/σμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80.
  • Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καθορίζει τα σχετικά τέλη.
  • Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
  • Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ΄ όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
  • Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
  • Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.
 3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80)
  • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται με βάση :
   • τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης,
   • μήκος πρόσοψης οικοπέδου. Σαν πρόσοψη θεωρείται η πλευρά του οικοπέδου από την οποία θα γίνει η παροχή. Ο υπολογισμός της τιμής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
  • Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.
  • Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια μορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ο αριθμός των ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαμβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.
  • Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ΄ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.
 4. Λοιπές δαπάνες
  • Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
  • Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
  • Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.
  • Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ΄ την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.
  • Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

Αρθρο 12ο Κυρώσεις

Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόμενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν. 1069/80.

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11/7/2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής - Λαρίσσης - Αλύτρωτων Πατρίδων, καθώς και στην περιοχή του Su...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)