Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης

Αρθρο 1o: Τρόπος Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης

Ο τρόπος σύνδεσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Αρθρο 2ο: Παροχή Ύδρευσης

 • Παροχή ύδρευσης ή διακλάδωση παροχής θεωρείται το τμήμα εκείνο του υδραγωγού σωλήνα που προορίζεται να συνδέσει την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.
 • Η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει μέχρι 0.60 περίπου μέτρα από την οικοδομική γραμμή ή και μέσα στο οικόπεδο του ακινήτου, όπου τοποθετείται κρουνός διακοπής και σε σημείο που καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 • Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο του αγωγού διανομής από το οποίο αρχίζει η διακλάδωση παροχής νερού, η διάμετρος και το είδος αυτής καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 • Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου οικοδομικού συγκροτήματος, απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη που τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο.
 • Η διακλάδωση παροχής νερού και το ειδικό φρεάτιο κατασκευάζονται από συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και το άρθρο 15 του Ν. 1069/80.

Αρθρο 3ο: Διαδιακασία Ύδρευσης Ακινήτου

 1. Ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην Επιχείρηση με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση.
  Όπως τροποποιήθηκε με την 67/85 απόφαση Δ.Σ.
 2. Η Επιχείρηση μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.
 3. Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της , γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση ακίνητο και συντάσσεται σχετική μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης της σύνδεσης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και καλείται αυτός όπως μέσα σε τρεις μέρες προβεί σε εξόφληση. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο προϋπολογισμός της δαπάνης υπόκειται σε αναθεώρηση.
 4. Οι παροχές ύδρευσης γίνονται με την σειρά πληρωμής της δαπάνης.
 5. Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα , Ιδρύματα κ.λ.π. , Οργανισμούς , οι παροχές ύδρευσης γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
 6. Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού και την τοποθέτηση του υδρομέτρου.
 7. Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης (δικό του υδρομέτρου).
  Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του παροχή για τεχνικούς λόγους , επιτρέπεται να συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη αυτού που θα την καταθέσει στην Επιχείρηση και την καταβολή των δικαιωμάτων σύνδεσης και της δαπάνης παροχής.
  Η μέτρηση της κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με ενδιάμεσο υδρομέτρου που θα τοποθετηθεί από την Επιχείρηση.

Αρθρο 4ο: Δικαιώματα Παροχής Ύδρευσης

Για την κατασκευή της διακλάδωσης παροχής νερού απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων που είναι η εξής.

 1. Η δαπάνη διακλάδωσης από του φρεατίου τοποθέτησης υδρομέτρων και σύνδεσης αυτών με τον κεντρικό αγωγό. Η μέση τιμή της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (άρθρο 15 Ν1069/80).
 2. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
 3. Η δαπάνη κατασκευής φρεατίου συλλέκτου υδρομέτρων και η αξία των υλικών εισπράττεται βάσει του συνταχθέντος αναλυτικού προϋπολογισμού όπως σο άρθρο 3 παρ.3 αναφέρεται.
 4. “Η λήψη εγγύησης ως προκαταβολή για την ύδρευση η οποία είναι ίση με την αξία 80M3. η προκαταβολή παραμένει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για όσο χρόνο ο καταναλωτής υδρεύεται από το δίκτυο της επιχείρησης. Η επιστροφή της εγγύησης στο δικαιούχο γίνεται χωρίς τόκο όταν αυτός ζητήσει με έγγραφη αίτηση την οριστική διακοπή της παροχής για οποιοδήποτε λόγο, ή όταν αλλάξει ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης μετά από αίτηση τους και αφού εξοφλήσουν όλες τις οφειλές προς την επιχείρηση”. Τροποποίηση – Απόφαση Δ.Σ.85/86.
  Το ποσό αυτής της προκαταβολής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, μπορεί να αυξηθεί σε ειδικές περιπτώσεις.
  Η επιστροφή της εγγύησης για παροχή νερού στον χρήστη ή ιδιοκτήτη ακινήτου όταν αποχωρεί από το οίκημα γίνεται απευθείας από το Γραφείο Προσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – τηρούμενης νόμιμης διαδικασίας – χωρίς έγκριση από τα Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, με την προσκόμιση στο Γραφείο Προσόδων του Συμβολαίου που ήδη έχει υπογραφεί μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ και χρήστη ή ιδιοκτήτη του ακινήτου. Απόφαση Δ.Σ. 73/87.
  Απόφαση Δ.Σ. 21/14 – 2 – 2001 (συνυπεύθυνος ιδιοκτήτης).

Αρθρο 5ο: Μεταγραφή Δικαιώματος Ύδρευσης

 1. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.
 2. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στη Επιχείρηση χωρίς και να την καταθέτει.
  Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του νέου ιδιοκτήτη και την καταβολή δικαιωμάτων λόγω εγγύησης που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.
 3. Κάθε ιδιοκτήτης δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο του ακινήτου του.
  Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υπογράφει το συμβόλαιο παροχής νερού και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/69 στην επιχείρηση για το είδος χρήσης του ακινήτου.
  Τροποποίηση (συμπλήρωση) – Απόφαση Δ.Σ. 67/85.

Αρθρο 6ο: Κυριότητα Εγκαταστάσεων

Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λαμίας ή της Επιχείρησης, ανήκουν στην Επιχείρηση.
Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.

Αρθρο 7ο: Υδρόμετρα

 1. Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης, γίνεται με ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 2. Η προμήθεια , η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με την φροντίδα της Επιχείρησης. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται στα πεζοδρόμια ή σε μη περιφραγμένο χώρο (πρασιές , πυλωτές , κ.λ.π.) κατά την κρίση της Επιχείρησης.
  Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες και το πεζοδρόμιο είναι στενό ή γι΄ άλλους τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομέτρων στο πεζοδρόμιο, τοποθετούνται σε ειδικό χώρο κατασκευαζόμενο από τον ιδιοκτήτη με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης μέσα στην οικοδομή.
 3. Ανεκτό όριο σφάλματος των υδρομέτρων θεωρείται το 5% -+.
 4. Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και με πρωτόκολλο ελέγχου που συντάσσει το το αρμόδιο γραφείο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, πραγματοποιείται αυξομείωση της ποσότητας νερού που έγραψε.
 5. Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από υπαλλήλους της Τ.Υ. κάθε δίμηνο.
 6. Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα με μολυβδοσφραγίδα που φέρει χαρακτηριστικά της Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
 7. Κάθε καταναλωτής έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει το υδρόμετρό του. Η κάλυψη του φρεατίου των υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα ή με οποιαδήποτε υλικά απαγορεύεται. Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του υπαιτίου κατόχου του ακινήτου ή από την Επιχείρηση που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα απομάκρυνσης των υλικών.
 8. Υπερβολικά αυξημένες καταναλώσεις νερού που αμφισβητούνται με αίτηση από τους υδροδοτούμενους κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης , που αποφασίζει για την μείωση ή όχι της κατανάλωσης μετά από αυτοψία και δικαιολογημένη εισήγηση των οργάνων της Επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων για μείωση - διόρθωση λογ/μού κατανάλωσης νερού στο Γραφείο Προσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης του λογ/μού.
  (Απόφαση Δ.Σ. 175/89).
 9. Σε περίπτωση με ορατής διαρροής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ακινήτου, ο κάτοχος αυτού είναι υποχρεωμένος μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την ειδοποίηση της Επιχείρησης να επισκευάσει ( με έξοδά του ) τη διαρροή και να ειδοποιήσει την Επιχείρηση για να τύχει του ευεργετήματος της παρ. 8.
 10. Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει καμιά ορατή απώλεια από βρύση , καζανάκι κ.λ.π. των εσωτερικών εγκαταστάσεων της οικοδομής.
 11. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του κανονισμού ή πριν την τοποθέτηση υδρομέτρου διώκεται κατά τον Νόμο (άρθρο 293, 372 Π.Κώδικας και των συναφών διατάξεων) και του επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ίσο με την αξία 1000 μ3 νερού. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο πενταπλασιάζεται.
 12. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομέτρων, να να αντικαθιστά αυτά με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόμετρα για επικουρικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται παρουσία του υδρολήπτη ο οποίος έχει κληθεί προηγουμένως για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υδρολήπτης δεν παραβρεθεί , συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της Επιχείρησης.
 13. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου.
 14. Ο καταναλωτής καταβάλλει οπωσδήποτε σαν ελάχιστο όριο κατανάλωσης αυτό που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( άρθρο 8 παρ. 2).
 15. Οποιαδήποτε μετατόπιση υδρομέτρου θα γίνεται μόνο από συνεργείο της Επιχείρησης όταν αυτή κριθεί αναγκαία ή και με αίτηση του καταναλωτή εφόσον είναι εφικτή. Στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μετατόπισης.

Αρθρο 8ο: Ελάχιστα Όρια Κατανάλωσης

 1. Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στη πληρωμή ανά δίμηνο της αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος νερού, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του υδρομέτρου του.
 2. Σαν ελάχιστο όριο κατανάλωσης ανά δίμηνο ορίζεται η ποσότητα των 15 M3 της αξίας της υπολογιζόμενης με όλες τις επιβαρύνσεις. Το ανωτέρω ποσό θεωρείται πάγιο τέλος κατανάλωσης και καταχωρείται σε ξεχωριστό κωδ. Αριθμό του προϋπολογισμού της Επιχείρησης.
  Τροποποίηση (συμπλήρωση) – Απόφαση Δ.Σ. 7/90
 3. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης, για ένα δίμηνο, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με την αξία της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου χρόνου, και εάν δεν υπάρχει, τότε χρεώνεται η κατανάλωση του προηγούμενου διμήνου.
 4. Αν η μη λειτουργία του υδρομέτρου οφείλεται σε αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή εφαρμόζεται κατ΄ αυτού η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7.

Αρθρο 9ο: Τέλος (τιμολόγιο) Ύδρευσης

Η τιμή κατά κυβικό μέτρο νερού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και με βάση το άρθρο 25 παρ. 2 και 3 του Νόμου 1069/80.

Αρθρο 10ο: Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 1. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισμούς.
 2. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι συνδέσεις πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι αντοχής και να παρέχουν πλήρη στεγανότητα για πίεση 15 ατμοσφαιρών τουλάχιστον.
 3. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση ου νερού.
 4. Η επιχείρηση δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση της να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παρακάτω όρους μέχρι τις επισκευές και τακτοποίησης τους.

Αρθρο 11ο: Διακοπή Παροχής Ύδρευσης

Η παροχή ύδρευσης διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους.

 1. Όταν το ζητήσει εγγράφως κάθε καταναλωτής.
 2. Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού τελών κατανάλωσης (νερού, αποχέτευσης) πέραν της αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνίας πληρωμής.
  Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί νερού από καταναλωτές θα γίνεται διακοπή νερού, αφού προηγούμενα σταλεί από την επιχείρηση έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, ως τελευταία Ειδοποίηση σχετικά με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τους των τελών ύδρευσης και της σχετικής οφειλής.
  Απόφαση Δ.Σ. 124/87.
 3. Για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης.
 4. Για ανώτερη βία, εκτέλεση από την επιχείρηση έργων καθαρισμού, επισκευών , αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των μηχανικών αντικαταστάσεων.
  Στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα ο καταναλωτής για αποζημίωση του από την Επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη που μπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για διακοπή νερού που προήλθε από Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
 5. Σε περίπτωση ανεπάρκειας της ποσότητας του νερού να καλύψει τις ανάγκες της πόλης, η Επιχείρηση μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε περιορισμούς, στην κατανάλωση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 12ο: Έλεγχος Κατανάλωσης και Υδρομέτρων

 1. Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση τον έλεγχο της κατανάλωσης του καταβάλλοντας το προβλεπόμενο παράβολο.
 2. Κάθε καταναλωτής επίσης μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση του τον έλεγχο του υδρομέτρου του, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο παράβολο. Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο του δεν λειτουργεί κανονικά, τα χρήματα που καταβλήθηκαν επιστρέφοντα.
  Η τεχνική υπηρεσία της Επιχείρησης, για τον έλεγχο της κατανάλωσης ή του υδρομέτρου συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που το κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο. Ο μετρητής θεωρείται ότι λειτουργεί κανονικά με απόκλιση +-5%.
 3. Οι έλεγχοι δύνονται να γίνονται παρουσία των καταναλωτών.
 4. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους συντήρησης υδρομέτρου.

Αρθρο 13ο: Προϋποθέσεις Επανασύνδεσης

 1. Αναγκαία προϋπόθεση για επανασύνδεση διακοπής που έχει διακοπεί είναι η πληρωμή κάθε παροχής προς την Επιχείρηση, όπως και του παραβόλου επανασύνδεσης.
 2. Το αρμόδιο Γραφείο εκδίδει συγκεντρωτικό λογαριασμό οφειλών και μετά την πληρωμή από τον οφειλέτη δίνει εντολές επανασύνδεσης στην Τεχνική υπηρεσία της Επιχείρησης.
 3. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό είναι μεγάλο και η καταβολή του εφάπαξ είναι αποδεδειγμένα αδύνατη, δύναται ο Διευθυντής της Επιχείρησης να ρυθμίσει την καταβολή αυτή σε δόσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις δίμηνες.

Η καθυστέρηση πληρωμής έστω και μιας δόσης συνεπάγεται την επαναδιακοπή και στην περίπτωση αυτή η επανασύνδεση γίνεται μόνο όταν εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα στην Επιχείρηση.

Αρθρο 14ο: Περιορισμοί Καταναλωτών

 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των οφειλών κ.λπ. ύδρευσης και αποχέτευσης γίνεται με την φροντίδα της Επιχείρησης.
 2. Οι σημειωτές παίρνουν τις ενδείξεις των υδρομέτρων κάθε δίμηνο υποχρεωτικά. (Αρ. αποφ. 102/87).
 3. Στη συνέχεια συντάσσεται Βεβαιωτικός κατάλογος με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εκδίδεται ο λογαριασμός επί ειδικού εντύπου της Μηχανογράφησης και κοινοποιείται στους καταναλωτές με το ταχυδρομείο.
  Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη προθεσμίας πληρωμής.
 4. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν πληρωθεί στην αναγραφόμενη ημερομηνία μετά από παρέλευση πέντε ημερών, το αρμόδιο Γραφείο δίνει εντολή διακοπής παροχής του νερού στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία διακόπτει την παροχή και ενημερώνει για την ενέργεια της το Αρμόδιο Γραφείου.
 5. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο της Επιχείρησης.

Αρθρο 15ο: Κοινόχρηστες Βρύσες

 1. Εγκατάσταση κοινοχρήστων βρυσών για ύδρευση των πολιτών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατά την κρίση της Επιχείρησης για προσωρινή εξυπηρέτηση των δημοτών λόγω ζημιών, επισκευών, αντικαταστάσεων κ.λπ. κεντρικών αγωγών και λόγω ανωτέρας βίας.
 2. Δύναται η επιχείρηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μόνο για καλαισθητικούς λόγους και για εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.

Αρθρο 16ο: Ιδιωτικά Υδροστόμια Πυρκαγιάς

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υδροστομίων πυρκαγιάς, σε εσωτερική διακλάδωση με άλλη εξωτερική ιδιωτική παροχή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.
 2. Η παροχή αυτή γίνεται απ΄ ευθείας από τον κεντρικό αγωγό με σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2 ιντσών και τοποθετείτε το κατάλληλο κατά περίπτωση υδρόμετρο κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης.
 3. Για το υδρόμετρο αυτό χρεώνεται το ελάχιστο όριο κατανάλωσης(αρ. 8, παρ. 2), θα πληρώνεται μόνο η δαπάνη συντήρησης του υδρομέτρου (αρ. 12, παρ. 4).
 4. Η ποσότητα του νερού που θα καταναλωθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς δεν χρεώνεται.
 5. Σε περίπτωση που η σύνδεση του υδροστομίου πυρκαγιάς χρησιμοποιηθεί και για άλλο σκοπό θα υποχρεώνεται ο καταναλωτής στην καταβολή προστίμου ίσον με την αξία 2000 μ3 νερού πλέον της καταγραφείσης στο μετρητή κατανάλωσης.
  Σε περίπτωση επανάληψης της αυθαιρεσίας από τον καταναλωτή, το πρόστιμο πενταπλασιάζεται, δυναμένου του Διοικητικοί Συμβουλίου της Επιχείρησης να καταργήσει την παροχή του υδροστομίου.

Αρθρο 17ο: Υδροστόμια Πυρκαγιάς Δήμου

 1. Τα υδροστόμια πυρκαγιάς προορίζεται μόνο για κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και για το κατάβρεγμα των δρόμων των πλατειών της πόλης.
 2. Η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού για τους παραπάνω λόγους παρέχεται δωρεάν από την επιχείρηση.
 3. Απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους η λήψη νερού από τα υδροστόμια πυρκαγιάς. Στους παραβάτες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 1069/80.

Αρθρο 18ο: Ζημιές στο Δίκτυο Ύδρευσης

 1. Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή της Πόλης κάθε πολίτης πρέπει να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης για να μη στερείται η πόλη αυτού του αγαθού.
 2. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες , άσκαφες στο κατάστρωμα των δρόμων , των πεζοδρομίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να ενημερώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης για την ύπαρξη ή όχι δικτύου ύδρευσης.
 3. Η χρήση μηχανικών μέσων για τις άσκαφες κοντά στο δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες άσκαφης πρέπει να γίνονται ερευνητικές τομές για την ακριβή επισήμανση της θέσης και την μορφή των υπογείων δικτύων ύδρευσης και δικτύων ιδιωτικών παροχών.
 4. Η Επιχείρηση σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος του υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην πρότερα κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημιά της Επιχείρησης από την αιτία αυτή.
 5. Εκτός του αρμοδίου υπαλλήλου της Επιχείρησης ουδενός άλλος έχει το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις της Επιχείρησης και να χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
 6. Καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης που προκαλούνται από λόγους ανωτέρας βίας ή θεομηνίες ουδέν επιβαρύνουν.

Αρθρο 19ο: Καθορισμός Τελών

Τα τέλη , δικαιώματα , παράβολα , η αξία υλικών και εργασίες που παρέχεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και τα πρόστιμα ή οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συνδεθέντων ή συνδεόμενων με το δίκτυο ύδρευσης , θα καθορισθούν με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Με τη λήψη της ειδικής αυτής απόφασης θα εισπράττονται τα καθορισμένα για κάθε αιτία ποσά που ισχύουν σήμερα.

Αρθρο 20ο: Ισχύς του Κανονισμού

Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να κατασκευασθούν και όλους τους καταναλωτές της Επιχείρησης που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης. Κάθε αμφιβολία που θα γεννηθεί κατά την εφαρμογή του Κανονισμού επιλύεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η σύνταξη του Κανονισμού αυτού προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 , η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκριση του.

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11/7/2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής - Λαρίσσης - Αλύτρωτων Πατρίδων, καθώς και στην περιοχή του Su...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)