Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Βιολογικός Καθαρισμός

Η εγκατάσταση της επεξεργασίας των Λυμμάτων της Λαμίας ευρίσκεται στη θέση όπου καταλήγει ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός των ακαθάρτων λυμμάτων της πόλης Λαμίας και των Κοινοτήτων Σταυρού, Ροδίτσας, και Μ. Βρύσης, σε πεδινή αγροτική περιοχή 1,5 χλμ. Νότια της Κοινότητας Ροδίτσας σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έκτασης 54 στρεμμάτων.

Η κατασκευή του έργου, μετά από δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, έγινε από την εταιρία ΄ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ΄ με σύμβουλο – Μελετητή τον Γερμανικό Οίκο ”CEM – MICHCLE” με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή με δοσμένη Τεχνική Λύση.

Με προϋπολογισμό 570,000,000 δρχ. (τιμές 1988) δαπανήθηκαν 708,068,943 δρχ. (πλέον Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνουν τις νόμιμες αναθεωρήσεις και επιπλέον των συμβατικών εργασιών βελτίωσης της εγκατάστασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πρόγραμμα ENVIREG για το περιβάλλον σε ποσοστό 80 %, όπου ήταν ενταγμένο με πίστωση 800 εκατ. δρχ.

Η κατασκευή του έργου διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 1991 έως το Δεκέμβριο του 1994, οπότε και άρχισε η είσοδος των πρώτων λυμμάτων στην εγκατάσταση. Από τον Μάιο του 1997 η λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Το σύστημα επεξεργασίας που επιλέχθηκε είναι σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε δύο οξεοδωτικές τάφρους (δεξαμενές αερισμού). Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμμάτων γίνεται στη Γερμανική Τάφρο (Λαμίας), ενώ στο μέλλον προβλέπεται η επαναχρησιμοποίησή τους (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) για άρδευση. Η διάθεση της παραγόμενης ιλύος (λάσπης) γίνεται στο νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου Λαμίας προς το παρόν, αλλά η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προχωρεί τις διαδικασίες για αγροτική χρήση της ιλύος για λίπασμα, με την συμμετοχή της (μαζί με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Ρεθύμνου) στο έργο ΅Υγειονομική Διαχείριση της Ιλύος για Αγροτική ΧρήσηΆ διάρκειας 1997-1999 συνολικού κόστους 2,690,000 ECU με Κοινοτική συμμετοχή 860,000 ECU από τη 13η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προεπεξεργασία

Φρεάτιο εισόδου των λυμάτων από ΚΑΑ και υπερχείλισης – παράκαμψης της εγκατάστασης προς τη Γερμανική τάφρο σε έκτακτες περιπτώσεις. Φρεάτιο υποδοχής βοθρολυμάτων για την εκκένωση των βυτιοφόρων. Αντλιοστάσιο Ανύψωσης (με κοχλιωτές αντλίες) των λυμάτων, ώστε να αποκτηθεί το απαιτούμενο υψόμετρο για να διοχετευθούν τα λύματα με βαρύτητα μέσα από τις υπόλοιπες μονάδες.

Μονάδα εσχάρωσης σε κλειστό χώρο για απομάκρυνση στερεών μεγαλύτερων από 18 χιλιοστά, που γίνεται με αυτόματες μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες. Μονάδα Εξάμμωσης – Απολύπανσης που είναι δίδυμος αεριζόμενος εξαμμωτής, όπου συγχρόνως με τον προαερισμό των λυμάτων γίνεται αφαίρεση των ανόργανων αδρανών υλικών (που καθιζάνουν) και των λιπών και ελαίων (που επιπλέουν).

Προεπεξεργασία

Φρεάτιο εισόδου των λυμάτων από ΚΑΑ και υπερχείλισης – παράκαμψης της εγκατάστασης προς τη Γερμανική τάφρο σε έκτακτες περιπτώσεις. Φρεάτιο υποδοχής βοθρολυμάτων για την εκκένωση των βυτιοφόρων. Αντλιοστάσιο Ανύψωσης (με κοχλιωτές αντλίες) των λυμάτων, ώστε να αποκτηθεί το απαιτούμενο υψόμετρο για να διοχετευθούν τα λύματα με βαρύτητα μέσα από τις υπόλοιπες μονάδες. Μονάδα εσχάρωσης σε κλειστό χώρο για απομάκρυνση στερεών μεγαλύτερων από 18 χιλιοστά, που γίνεται με αυτόματες μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες. Μονάδα Εξάμμωσης – Απολύπανσης που είναι δίδυμος αεριζόμενος εξαμμωτής, όπου συγχρόνως με τον προαερισμό των λυμάτων γίνεται αφαίρεση των ανόργανων αδρανών υλικών (που καθιζάνουν) και των λιπών και ελαίων (που επιπλέουν).

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

Είναι η καρδιά του βιολογικού καθαρισμού και αποτελείται από: Φρεάτιο (1ο) μερισμού και ισοκατανομής και παροχής στις δύο Δεξαμενές Αερισμού. Δύο όμοιες Δεξαμενές Αερισμού τύπου Carousel από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 5760 m3 λυμάτων η κάθε μία. Ο αερισμός γίνεται για κάθε δεξαμενή από δύο κατακόρυφους άξονες, βραδύστροφους επιφανειακούς αεριστές (δύο ταχυτήτων). Η ρύθμιση του αερισμού γίνεται με χρονοπρόγραμμα ή τηλεχειρισμό από το Κέντρο Ελέγχου ή και αυτόματα με τη μεταβολή της βύθισης των αθέριστών, μετά από αυτόματη μεταβολή της στάθμης του υπερχειλιστού με βάση την ένδειξη του διαλυμένου οξυγόνου από τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό εγκατεστημένα όργανα (οξυγονόμετρα). Το σύστημα είναι σε θέση να επιτύχει με τη διαδικασία της νιτροποίησης – απονιτροποίηση αφαίρεση αζώτου μεγαλύτερο από 60%. Φρεάτιο (2ο) μερισμού και ισοκατανομής της παροχής σε δύο Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης. Δύο όμοιες Κυκλικές Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης από σκυρόδεμα διαμέτρου 30m και όγκου κάθε μίας 1.800 m3. Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας (με 3 κοχλιωτές αντλίες) της ιλύος έως 150% της μέγιστης ημερήσιας παροχής των λυμάτων, μέχρι το 1ο φρεάτιο ισοκατανομής της παροχής.

Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Περιλαμβάνει την χλωρίωση (απολύμανση) των λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στη Γερμανική Τάφρο με Υποχλωριώδες Νάτριο. Γίνεται σε "Δεξαμενή Επαφής" από σκυρόδεμα όγκου 480 m 3 με αυτόματο χλωριωτή ανάλογα με την παροχή και το μικροβιολογικό φορτίο των λυμάτων.

Επεξεργασία Λάσπης

Λόγω της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λυμάτων, η επεξεργασία της ιλύος περιλαμβάνει μόνο διατάξεις για τη μείωση της υγρασίας ήτοι:

  • Δύο κυκλικούς παχυντές βαρύτητας από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 9.0 m ο κάθε ένας, όπου καταλήγει η ιλύος που περισσεύει (περίσεια ιλύος) από την ανακυκλοφορία μέσω του Αντλιοστασίου Περίσσειας (υποβρύχιες αντλίες).
  • Κλίνες Ξήρανσης έκτασης 6200m2, όπου καταλήγει η παχυμένη ιλύς (3%) μέσω του αντλιοστασίου Παχυντών (2 αντλίες θετικού εκτοπίσματος), ώστε η περιεκτικότητα σε στερεά να φθάσει έως 25% για να διατεθεί στο ΧΥΤΑ.
  • Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων (υποβρύχιες αντλίες) από όπου τα στραγγίδια των κλινών μέσω του αγωγού των υπερχειλιζόντων υγρών των παχυντών επανέρχονται για επεξεργασία στην γραμμή των λυμάτων (στο Α/Σ Ανύψωσης).

Βοηθητικά Εργα

  • Διώροφο Κτίριο Διοίκησης συνολικού εμβαδού 265m2, όπου υπάρχει εργαστήριο, χώρος ιατρείου, χώροι υγιεινής, το Κέντρο Ελέγχου και τα Γραφεία της Εγκατάστασης.
  • Κτίριο Αποθήκης Συνεργείου 130m2 και Κτίριο υποσταθμού 125 m2, όπου είναι εγκατεστημένοι οι δύο μετασχηματιστές και οι Ηλεκτρικοί Πίνακες Υψηλής και Μέσης Τάσης.
  • Δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης, δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (αυτοματισμοί τηλέφωνα , πυρανίχνευσης).
  • Δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών στην εγκατάσταση και πρόσβασης μέχρι την Κοινότητα Ροδίτσας μήκους 3.0ΚΜ.

Τα έργα κατασκευάσθηκαν για την εξυπηρέτηση των Α΄ φάσης (μέχρι το έτος 2000 έως 2005) με τα πιο κάτω κριτήρια:

Εξυπηρετούμενος Ισοδύναμος Πληθυσμός 66.700 κάτοικοι
Μέση Ημερήσια παροχή 11.500 m³
Μέγιστη Ημερήσια παροχή 3850 m³
Παροχή Αιχμής 360λιτ/δελ.
BOD5 (Οργανικό Φορτίο) 3335 Kg/ημερ
Αιωρούμενα Στερεά 4430 kg/ημερ.
Αζωτο 735 Κg/ημερ.
 

Η απόδοση της εγκατάστασης από την μέχρι σήμερα λειτουργία υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις τόσο των προδιαγραφών της σύμβασης, όσο και της νομοθεσίας και είναι για τις βασικές παραμέτρους σε mg/lit( μέσοι όροι)

  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Οργανικό Φορτίο 344 15,3 96%
Αιωρούμενα Στερεά 150 4,4 97%
Αμμωνιακό Αζωτο 30,4 2,7 91%
Ολικό Αζωτο 52,1 52,1 85%
 

Αντλιοστάσιο Ανυψώσεις 3 κοχλιωτές αντλίες της RITZ ATRO παροχής 250 1/sec-διαμέτρου 1.2m.
Εσχάρωση 2 μηχανικές αυτόματες λεπτοσχάρες (18mm) της GEIGER
Αεριζώμενη εξάμμωση Γέφυρα της GAMA3 φυσητήρες ROBUSCHI των 260 m³/h
Αεριστές 4 της SIMON HARTLEY διαμέτρου 3.16m ταχύτητες περιστροφής 28.9/38.5 στρ./min ισχύος 56/75 kw
Αυτόματος Υπερχειλιστής 2 της GEIGER μήκος 4 Μ
Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας 3 κοχλιωτές αντλίες της RITZ ATRO παροχής 85lit/sec-διαμέτρου 0.8Μ
Αντλιοστάσιο Περίσσειας 3 υποβρύχιες αντλίες της KSB 68 M3/H
Δεξαμενές Καθίζησης 2 Γέφυρες της SIMON HARTLEY - 15m
Παχυντές 2 Αναμοχλευτές-Σαρωτές της GAMA
Αντλιοστάσιο Παχυντών 2 αντλίες της ΜΟΝΗ 53 m3/h
Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων 2 υποβρύχιες αντλίες της KSB 125 m3/h
Χλωριωτής 2 της Prominet (201/h)
Όργανα 3 σταθμήμετρα της Endress+Hauser
3 παροχόμετρα Υπερήχων
4 Μαγνητικά Παροχόμετρα
4 Όργανα Μέτρησης Αιωρούμενων Στερεών της MONITEC
1 Όργανο Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου της Endress+Hauser
Κέντρο Ελέγχου SIEMENS - SIMATIC SS -115U

Μέση ημερήσια ποσότητα επεξεργασμένων λυμμάτων στην εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισμού Λαμίας

Ετος Μ.ΟΓΚΟΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ (Μ3/ΗΜΕΡΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
μειωση BOD5 %
Χειμ.Περ. Καλοκ.Περ. ΕΤΗΣΙΑ Χειμ.Περ. Καλοκ.Περ. ΕΤΗΣΙΑ
1995 5.140 3.370 4.250 97,2% 97,0% 97,1%
1996 3.060 2.580 2.900 93,9% 96,5% 94,8%
1997 5.030 3.670 4.340 96,3% 97,5% 96,8%
1998 6.100 5.640 5.870 95,4% 95,9% 95,7%
1999 7.360 7.580 7.470 94,2% 96,1% 95,1%
2000 7.000 6.760 6.880 95,5% 93,5% 94,5%
2001 6.970 10.060 8.520 94,3% 96,1% 95,2%
2002 8.240 6.980 7.600 95,1% 94,4% 94,8%
2003 11.430 12.200 11.820 92,3% 91,7% 92,0%
2004 12.810 9.370 11.080 93.9% 94.4% 94.1%
2005 12.840 14.270 13.560 96.0% 93.7% 95.0%
2006 13.090 11.860 12.470 94.8% 93.4% 94.2%
2007 13.300 16.540 14.930 96.1% 96.2% 96.2%

2008

16.550

17.200

16.880

91.8%

87.4%

89.7%

Ορια απόδοσης σε μείωση BOD5: 90%

Τυπικός Όγκος Λυμμάτων : έως 11.500 μ3 (μέση ποσότητα), & 13.500 μ3 (max)

Περίοδος : 2007

Ποσότητα αποβλήτων m3/d : 14.930
Ποσότητα ρυπαντικού φορτίου Kg BOD5/d : 4.810
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Kwh/d : 6.100
Kwh/m3 : 0,41
Kwh/Kg BOD5 : 1,27

Είδος Δαπάνης   € / 1000 m3 € / tn BOD5
Μισθοδοσία προσωπικού 369.862 62,8% 67,9 210,7
Επίβλεψη 0 0,0% 0,0 0,0
Ηλεκτρική ενέργεια 158.489 26,9% 29,1 90,3
Συντήρηση εξοπλισμού 13.451 2,3% 2,5 7,7
Απολύμανση 6.496 1,1% 1,2 3,7
Αφυδάτωση λάσπης 17.091 2,9% 3,1 9,7
Ανάγκες Χημείου 8.339 1,4% 1,5 4,8
Διάφορες δαπάνες 15.282 2,6% 2,8 8,7
Σύνολο δαπανών περιόδου 589.012 100% 108,1 335,5

 

Απομακρυνόμενη λάσπη : 600 Kg/d
Κόστος επεξεργασίας - απομακρυσμένης λάσπης : 79,1 €/tn
Έσοδα βυτιοφόρων : 38.550 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το κόστος λειτουργίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα στοιχεία της εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων.

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11/7/2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής - Λαρίσσης - Αλύτρωτων Πατρίδων, καθώς και στην περιοχή του Su...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκε από εργασίες στον υπό κατασκευή δίκτυο ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση του...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)