Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». Αρ. μελ. 24/2019.
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
Κύριος τόπος παράδοσης: Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: EL644
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αναβάθμισης Ποιότητας και Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού Λαμίας» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της με αριθμό 24/2019 μελέτης της ΔΕΥΑΛ..
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
 Την προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας).
 Την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και τη μείωση της μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, μέσω της εγκατάστασης «έξυπνων» υδρομέτρων σε δύο υδρευτικές ζώνες της Λαμίας.
 Τη δημιουργία σύγχρονου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της ΔΕΥΑ Λαμίας, με αναβαθμισμένες δυνατότητες on line παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων νερού και υπολογισμού ισοζυγίων νερού ανά ζώνη.
Η ποιότητα και η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού, αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ΔΕΥΑ Λαμίας. Με την εν λόγω πράξη, επιχειρείται η αναβάθμιση και η επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας που διαθέτει η υπηρεσία, σχετικά με την μείωση των απωλειών νερού, την διαρκή online παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ύδρευσης και την αύξηση της ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές.
Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
 Έξυπνα υδρόμετρα AMR
 Όργανα μέτρησης ποιότητας πόσιμου νερού (τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους ΤΣΕ)
 Φορητός ηλεκτρονικός ακουστικός ανιχνευτής διαρροών (γαιόφωνο)
 Παροχόμετρο Clamp-On
 Ηλεκτροβάνες
 Φορητό σύστημα αυτόματης μικροβιολογικής ανάλυσης νερού
 Επέκταση ΚΣΕ σε επίπεδο hardware και software
 Εξοπλισμός Ασφάλειας (Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερα)
 Εκπαίδευση – τεκμηρίωση προμήθειας
Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Λεπτομερής σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων) και στο επίπεδο της συνεργασίας του με τα υφιστάμενα συστήματα.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
o Έναν (1) Φορητό Η/Υ.
o Έναν Κεντρικό Desktop Η/Υ με οθόνη για το λογισμικό AMR.
• Εγκατάσταση αδειών λογισμικού και λογισμικών εφαρμογής του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
o Ανάπτυξη εφαρμογής SCADA
o Ανάπτυξη εφαρμογής επικοινωνιών
o Μία (1) Άδεια χρήσης Λογισμικού AMR
o Ανάπτυξη εφαρμογής AMR
o Ανάπτυξη εφαρμογής ποιότητας νερού
o Διασύνδεση Βάσεων Δεδομένων
o Ανάπτυξη εφαρμογής υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου
o Ανάπτυξη εφαρμογής διασύνδεσης υποσυστημάτων
• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.
• Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος «έξυπνων» υδρομέτρων AMR σε δύο υδρευτικές
2 / 16
ζώνες της Λαμίας (Ευρυτάνων και Αγριλιάς) • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ποιότητας νερού (τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους ΤΣΕ).
• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός παροχομέτρου Clamp On στον υφιστάμενο ΤΣΕ 3 Αντλιοστάσιο Ταχυδιϋλιστηρίων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ηλεκτροβανών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης της Λαμίας.
• Ένα (1) φορητό σύστημα αυτόματης μικροβιολογικής ανάλυσης νερού.
• Εξοπλισμός ασφάλειας (Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες) στο Ταχυδιϋλιστήριο Γοργοποτάμου και στην Κεντρική Δεξαμενής Λαμίας.
• Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται, για την ενσωμάτωση του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
• Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις, κλπ.) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.
• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ) που περιλαμβάνουν, ιδίως επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του υπολογιστικού συστήματος σε σύγκριση με ιστορικά δεδομένα και σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη εμπειρία και γνώση της ΔΕΥΑΛ.
• Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποίησης.
2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA) και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανά μονάδα λειτουργίας, απαιτείται να παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια, συνάφεια και διαλειτουργικότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό τηλεμετρίας και τηλελέγχου. Συνεπώς η βέλτιστη διαδικασία προμήθειας - εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης σε αποδοτική λειτουργία, είναι η συνολική και χωρίς υποδιαίρεση σε τμήματα ανάθεση της σύμβασης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
3. Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 927.500,00€
4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες.
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
I. Εγγύηση συμμετοχής.
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 18.550,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής.
6. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται
α) για το ποσό των 919.500,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στην οποία είναι ενταγμένη ως υποέργο 1 με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3746/10-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» MIS:5028210 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΑΕΠ 0561 – Κωδικός Ενάριθμου: 2018ΕΠ05610019 ποσοστά συγχρηματοδότησης επί της επιλέξιμης δαπάνης του έργου από εθνικούς 50% και ενωσιακούς πόρους 50%) και
β) για το ποσό των 230.600,00€ από τους ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για την μη επιλέξιμη δαπάνη της σύμβασης. Κ.Α.: 15.15.09 και Κ.Α.: 54.00.28, Α/Α (ΠΑΥ): 177/181/Ε/11-1-2019.
7.Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3 / 16
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς,.
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Δ. Επιτόπου επίσκεψη
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ΔΕΥΑΛ, μέχρι 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
8. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
 Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης.
 Να διαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο & μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ δηλ. τουλάχιστον εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (927.500,00 €).
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω πιστοληπτική ικανότητα και τον ανωτέρω μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών.
9. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
9.1) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (δηλαδή τα έτη 2014,2015,2016, 2017 και 2018) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης, που περιλάμβανε τουλάχιστον ένα (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και δέκα (10) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και θα έχει προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου έργου χωρίς Φ.Π.Α.
9.2) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (δηλαδή τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, η οποία περιλάμβανε την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τουλάχιστον εκατό (100) «έξυπνων» υδρομέτρων AMR (Automatic Meter Reading) ως εξοπλισμό απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
10. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δε βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της αναλυτικής διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αναλυτική διακήρυξη υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
4 / 16
11. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 311 Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ(σ)
Κ1
Τεχνική Προσφορά
88%
Κ2
Εκπαίδευση προσωπικού, Εγγύηση – Συντήρηση – Υποστήριξη, Χρόνος παράδοσης
12%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1+Κ2
100%
Κριτήριο ποιότητας (άθροισμα τεχνικής προσφοράς): στάθμιση 67%.
Κριτήριο τιμής: στάθμιση 33%.
12. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 10/10/2019. Ώρα: 18:00.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (6) έξη μήνες.
13. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 16/10/2019. Ώρα: 12:00.
14. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.
15. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.
16. Η προκήρυξη της σύμβασης στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 3/9/2019 όπου πήρε αριθμό No_Doc_Ext: 2019-122389, reception Id (εσωτερικός αριθμός αναφοράς) 19-426475-001 και δημοσιεύθηκε την 4-9-2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2019/S 170 - 416327.
17. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 186/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. (ΑΔΑ ΨΗΞΟΟΡΓΦ-0ΚΧ).
18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon esidis.zip5.18 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 14/2/2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Αγνώστου Στρατιώτου, Καραϊσκάκη και Μαυροδήμου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης...

Πρόσκαιρη θολότητα του νερού

Λόγω ρυθμίσεων στο δίκτυο ύδρευσης του κέντρου της πόλης προκειμένου να μην γίνει πολύωρη διακοπή για την αποκατάσταση διαρροής σε τροφοδοτικό αγωγό οδού Δυοβουνιώτ...

Διακοπή Υδροδότησης

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στο παλαιό σχέδιο Ν. Μαγνησίας. Προβλέπεται αποκατάσταση υδροδότησης περί τις 15:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή ύδρευσης από 14:00 έως 18:00 στις περιοχές μεταξύ των οδών Δαβάκη έως 25ης Μαρτίου, 25ης Μαρτίου από Λουκή Ακρίτα έως Σπύρου Με...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα υπάρξει διακοπή νερού από τις 11:00πμ μέχρι 13:00μμ, στις οδούς: Ναυπάκτου έως Πηλίου και Σόλωνος έως Σωκράτους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή από τις 9πμ μέχρι τις 12μμ στην περιοχή Βράχα Σταυρού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων μεταξύ των οδών: Βάρναλη, Πλαστήρα, Λ. Ακρίτα, Ανθ. Γάζη, Μυριβήλη. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 13:00....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αμφικτυόνων, Παπαρηγοπούλου, Χαλκομάτας και Ναυπάκτου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 1...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου στις οδούς Κιλκίς, Γρεβενών και Τρικάλων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4320

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)