Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Διαχείρισης Ιλύος ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Διαχείρισης Ιλύος ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Διαχείρισης Ιλύος ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ».
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
Κύριος τόπος παράδοσης: Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: EL644
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Διαχείρισης Ιλύος ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη στη μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος της ΕΕΛ Λαμίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης ιλύος και περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου προβλεπόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Τις απαραίτητες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού για στέγαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού.
• Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και την εκπαίδευση επί του νέου εξοπλισμού.
• Την προμήθεια κινητού εξοπλισμού (φορτηγού), για τη μεταφορά της αφυδατωμένης λάσπης.
• Τη λειτουργία του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της θέσης σε αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης).
• Τη συντήρηση του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της θέσης σε αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης) μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία των έργων διαχείρισης ιλύος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας της περίσσειας ιλύος, όσον αφορά την ικανότητα του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος, τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, και τις απαιτήσεις των λοιπών τευχών δημοπράτησης.
Το είδος της διακήρυξης της σύμβασης είναι αυτό της προμήθειας, καθόσον όπως τεκμηριώνεται στον προϋπολογισμό και στην τεχνική περιγραφή, η προμήθεια αποτελεί το κύριο αντικείμενο της σύμβασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης εργασίες κατασκευής χώρου στέγασης του εξοπλισμού πάχυνσης ιλύος και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης των ειδών, που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος.
2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA) και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανά μονάδα λειτουργίας, απαιτείται να παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια, συνάφεια του ελκυστήρα και του εμπρόσθιου φορτωτή μεταξύ τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
3. Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 530.000,00 €.
4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης: είκοσι δύο (22) μηνών, όπου οι δέκα (10) μήνες, αναλύονται σε οχτώ (8) μήνες προμήθεια και εγκατάσταση και δύο (2)μήνες αποδοτική λειτουργία και δοκιμές, και τουλάχιστον, δώδεκα (12) μήνες καλής λειτουργίας.
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
I. Εγγύηση συμμετοχής.
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (10.600,00 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, η μέγιστη αξία προκαταβολής προς τον ανάδοχο ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα της εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., (άρθρο 200, παρ. 2β του Ν. 4412/2016) και απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 200, 302 παρ. 7, 8 του Ν. 4412/2016.
6. Η προμήθεια για το ποσό των 530.000,00€ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 8294/05-02-2019 και τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων ΕΕΛ Λαμίας – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή και αναβάθμιση Η/Μ» υποέργο 4. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Επιτόπου επίσκεψη
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ΔΕΥΑΛ, μέχρι 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
9.Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
10. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2018, 2019, 2020), συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους ισολογισμούς, ίσο ή μεγαλύτερο των 530.000,00 €.
β) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με 50% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ της παρούσας σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.
11. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
12. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης: Η επιλογή του αναδόχου και η ανάθεση της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
13. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 14/12/2021. Ώρα: 18:00.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
14. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 15/12/2021. Ώρα: 10:00.
15. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.
16. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.
17. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 88/2020 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ (ΑΔΑ:69ΘΔΟΡΓΦ-40Ω), και την 174/2021 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ (ΑΔΑ:6ΣΔΟΟΡΓΦ-4ΜΖ).
18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ναυπάκτου από Λεβαδείας έως Αμφυκτυόνων. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 23:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπη λόγω βλάβης στη Νεα Σφαιρα. Υπολογίζεται επαναφορά μέχρι της 12:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Τρίτη 17-5-2022 θα γίνει διακοπή νερού στα γαλανέικα, μεταξύ των οδών Τσιλάλη, Αγίας Παρασκευής, περιοχή Lidl, Λαρίσης, από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών σύνδε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================ Σήμερα Μ. Τρίτη 19-4-2022 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των παλαιών εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================= Σήμερα Τρίτη 12-4-2022 λόγω εργασιών, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Κάλβου, Πηλέως και τμή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================= Υπάρχει διακοπή νερού λόγω βλάνης στην περιοχή μεταξύ των οδών Φιτσίου, Τσάμη, Μυλωνά και Αλ. Πατρίδων. Υπολογίζεται επα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================= Σήμερα Τρίτη 5-4-2022, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στο τμήμα της οδού Μ. Μπότσαρη μεταξύ των οδών Αχιλλέως...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο 5-4-2022 θα γίνει διακοπή νερού στην Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου από 09:00 έως 17:00 λόγω εργασιών ανακοίνωσης του Βανοστασίου και τοποθέτησης οργάνων τηλεμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 30-3-2022 λόγω βλάβης, θα γίνει διακοπή νερού στα Λουτρά Υπάτης από 09:00 έως 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 28-3-2022 λόγω βλάβης, θα γίνει διακοπή νερού μεταξύ των οδών Σολωμών Σολωμού - Κ. Καραμανλή - Κων/πόλεως - Αν. Παπανδρέου από 09:00 έως 12:00....

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4261

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2458 εργασίες)