Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Λειτουργία και συντήρηση των Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑ Λαμίας

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίας – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση των Ε. Ε. Λ. ΔΕΥΑ Λαμίας». Αρ. μελ. 9/2022.
Κωδικός CPV: 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων)
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση, χρηματοοικονομικά βιώσιμη - αποδοτική και σύννομη λειτουργία:
α) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Λαμίας περιλαμβανομένων των νέων μονάδων εντός αυτής που βρίσκονται υπό κατασκευή ή θα κατασκευαστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
β) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Υπάτης – Λιανοκλαδίου, μετά την ολοκλήρωση της ισχύουσας σύμβασης λειτουργίας – συντήρησης της (Φεβρουάριος 2023)
γ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Φραντζή, όταν παραδοθεί στη ΔΕΥΑΛ από την κατασκευάστρια εταιρία, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα
στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αντίστοιχων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΝ 47903/3333/13-5-2022, Α.Δ. 237438/11-12-2020, Α.Δ. 3301/138103/26-8-2015).
Τόπος παροχής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης είναι :
• η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας της ΔΕΥΑ Λαμίας.
• η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Υπάτης – Λιανοκλαδίου της ΔΕΥΑ Λαμίας.
• η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φραντζή της ΔΕΥΑ Λαμίας.
Συνοπτικά, αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί:
1. Η λειτουργία και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ειδικότερο καθεστώς αδειοδοτήσεων (Α.Ε.Π.Ο.) που διέπουν τη σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
2. Η λειτουργία και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ε.Ε.Λ. προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση τεχνικά αποδοτικής λειτουργίας, τήρησης περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και διαχείρισης οικονομικών πόρων.
3. Η τήρηση των προγραμμάτων λειτουργίας των ΕΕΛ (πρόγραμμα οργάνωσης - εποπτείας - λειτουργίας των εγκαταστάσεων, πρόγραμμα ελέγχου της λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας των εγκατάστασης).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων).
2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA), δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
3. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:
• Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 912.640,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 736.000,00€, ΦΠΑ: 176.640,00€).
• Η αξία της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 456.320,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:368.000,00€, ΦΠΑ: 88.320,00€).
• Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 456.320,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 368.000,00€, ΦΠΑ: 88.320,00€) και ειδικότερα περιλαμβάνει την αξία της προαίρεσης παράτασης χρονικής της διάρκειας της σύμβασης (άρθρο 1 Τιμολογίου) προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 368.000,00€ και προϋπολογισμού με ΦΠΑ 456.320,00€.
2 / 3
4. Η διάρκεια της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρονικής προαίρεσης, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες.
Η διάρκεια της χρονικής προαίρεσης εφόσον ενεργοποιηθεί το σχετικό δικαίωμα, ορίζεται κατά μέγιστο σε δεκαέξι (16) μήνες.
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
I. Εγγύηση συμμετοχής.
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.360,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
6. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Λαμίας σύμφωνα με την με αρ. 106/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΠΠΗΟΡΓΦ-Υ2Ξ). Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει το προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Λαμίας και συγκεκριμένα τους Κ.Α.: 62.07.83.00 και 54.00.29.
7. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα εμπορικά – επαγγελματικά μητρώα της χώρας καταγωγής.
8. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ίσο ή μεγαλύτερο από τις 800.000,00€.
Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών = {(γενικός κύκλος εργασιών 2019 + γενικός κύκλος εργασιών 2020 + γενικός κύκλος εργασιών 2021)/3}.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν τον ανωτέρω μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών.
9. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, τουλάχιστον μία σύμβαση λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για ισοδύναμο πληθυσμό τουλάχιστον 104.000 κατοίκων για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών και με μέση ετήσια εισροή λυμάτων ανά 24ωρο τουλάχιστον 15.000 m³/d για αυτούς τους 12 μήνες, όπως έχει δηλωθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων http://astikalimata.ypeka.gr.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
• Χημικός Μηχανικός ΠΕ με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για ισοδύναμο πληθυσμό τουλάχιστον 104.000 κατοίκων.
• Χημικός Μηχανικός ΠΕ με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών.
• Χημικός ΠΕ με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για ισοδύναμο πληθυσμό τουλάχιστον 104.000 κατοίκων.
• Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
3 / 3
• Τρεις (3) Ηλεκτροτεχνίτες ή Μηχανοτεχνίτες – Συντηρητές εγκαταστάσεων με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
• Δύο (2) Εργάτες – Βοηθοί συντηρητών εγκαταστάσεων με εμπειρία απασχόλησης τουλάχιστον 12 μηνών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
10. Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από τα άρθρα 79 παρ. 1 και 3 και 79Α του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού.
11. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
12. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 3/8/2022. Ώρα: 15:00.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (12) δώδεκα μήνες.
13. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 8/8/2022. Ώρα: 10:00.
14. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.
15. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.
16. Η προκήρυξη της σύμβασης στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/6/2022 και δημοσιεύθηκε την 28-6-2022 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2022/S 122 - 348318.
17. Η παροχή υπηρεσίας εγκρίθηκε με την με αριθ. 106/2022 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. (ΑΔΑ 9ΠΠΗΟΡΓΦ-Υ2Ξ).
18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 22proc010823592.zip3.25 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 14/2/2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Αγνώστου Στρατιώτου, Καραϊσκάκη και Μαυροδήμου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης...

Πρόσκαιρη θολότητα του νερού

Λόγω ρυθμίσεων στο δίκτυο ύδρευσης του κέντρου της πόλης προκειμένου να μην γίνει πολύωρη διακοπή για την αποκατάσταση διαρροής σε τροφοδοτικό αγωγό οδού Δυοβουνιώτ...

Διακοπή Υδροδότησης

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στο παλαιό σχέδιο Ν. Μαγνησίας. Προβλέπεται αποκατάσταση υδροδότησης περί τις 15:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή ύδρευσης από 14:00 έως 18:00 στις περιοχές μεταξύ των οδών Δαβάκη έως 25ης Μαρτίου, 25ης Μαρτίου από Λουκή Ακρίτα έως Σπύρου Με...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα υπάρξει διακοπή νερού από τις 11:00πμ μέχρι 13:00μμ, στις οδούς: Ναυπάκτου έως Πηλίου και Σόλωνος έως Σωκράτους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή από τις 9πμ μέχρι τις 12μμ στην περιοχή Βράχα Σταυρού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων μεταξύ των οδών: Βάρναλη, Πλαστήρα, Λ. Ακρίτα, Ανθ. Γάζη, Μυριβήλη. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 13:00....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αμφικτυόνων, Παπαρηγοπούλου, Χαλκομάτας και Ναυπάκτου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 1...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου στις οδούς Κιλκίς, Γρεβενών και Τρικάλων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4320

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)