Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Λειτουργία και Συντήρηση της ΕΕΛ Ελάτειας - Τιθορέας

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                    Λαμία 5 - 12 - 2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            Λ  Α  Μ  Ι  Α  Σ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 6345/Ε

     ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ για Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 50304

 

Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίας – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

 

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση της Ε. Ε. Λ. Ελάτειας - Τιθορέας». Αρ. μελ. 24/2022.

 

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση, χρηματοοικονομικά βιώσιμη - αποδοτική και σύννομη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ελάτειας – Τιθορέας στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αντίστοιχων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελάτειας - Τιθορέας.

Συνοπτικά, αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί:

  1. Η λειτουργία και τακτική συντήρηση της Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ειδικότερο καθεστώς αδειοδοτήσεων (Α.Ε.Π.Ο.) που διέπουν τη σύννομη λειτουργία της.
  2. Η λειτουργία και τακτική συντήρηση της Ε.Ε.Λ. προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση τεχνικά αποδοτικής λειτουργίας, τήρησης περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και διαχείρισης οικονομικών πόρων.

Η τήρηση  των προγραμμάτων λειτουργίας της ΕΕΛ (πρόγραμμα οργάνωσης - εποπτείας - λειτουργίας της εγκατάστασης, πρόγραμμα ελέγχου της λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και  πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 

3. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA), δεν υποδιαιρείται           σε παρτίδες και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

4. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

  • Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.160,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 84.000,00€, ΦΠΑ: 20.160,00€).

 

5. Η διάρκεια της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρονικής προαίρεσης, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

 

6. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

  1. Εγγύηση συμμετοχής.

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.680,00 ευρώ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, ποσό 3.360,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

 

7. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο κύριος του Έργου Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας σύμφωνα με την με αρ. Πρωτοκόλλου : 10440/1/11/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΞΨΔΩΨΚ-ΓΝΕ). Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε 25.6162.0001.

 

8. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οι  οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στα εμπορικά – επαγγελματικά μητρώα της χώρας καταγωγής.

 

9. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ίσο ή μεγαλύτερο από τις 84.000,00€.

Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών = {(γενικός κύκλος εργασιών 2019 + γενικός κύκλος εργασιών 2020 + γενικός κύκλος εργασιών 2021)/3}.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν τον ανωτέρω μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών .

 

10. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), που εκτελέσθηκαν τα τελευταία τρία έτη (ήτοι στη χρονική περίοδο 2019 - 2022) από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από κάθε μέλος της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, στη δυναμικότητα της Ε.Ε.Λ., στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη συνοδευόμενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δημοσίου φορέα, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης. Στη τελευταία τριετία θα πρέπει να έχει αναλάβει και υλοποιήσει τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 7.000 Ι.Π. συνολικής διάρκειας ίσης η μεγαλύτερης  με την ζητούμενη υπηρεσία, δηλ. 24 μηνών, που λειτουργούν με όμοιο τρόπο επεξεργασίας με την ΕΕΛ Ελάτειας – Τιθορέας, δηλαδή ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με οξειδωτικές τάφρους και φίλτρα δίσκων.

β) Βεβαίωση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει τα τελευταία τρία έτη εμπειρία από παρακολούθηση και λειτουργία αντλιοστασίων αποχέτευσης.

γ) Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας και ειδικότερα:

-               Χημικό Μηχανικό ΠΕ μερικής απασχόλησης με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ως υπεύθυνο της λειτουργίας.

-               Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ μερικής απασχόλησης με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ως υπεύθυνο ηλεκτρολογικής συντήρησης.

-               Μηχανικό Αυτοματισμών ΠΕ ή ΤΕ μερικής απασχόλησης με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση αυτοματισμών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ως υπεύθυνο συντήρησης αυτοματισμών.

-               Ένα (1) εργατοτεχνίτη εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης.

 

δ) Βεβαίωση επίσκεψης στο έργο.

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να επισκεφθούν τον χώρο των εργασιών με σκοπό την ενημέρωση και κατανόηση των συνθηκών υλοποίησης. Ο προγραμματισμός της επίσκεψης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των υποψηφίων ενδιαφερομένων κατόπιν επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

 

11. Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 καθώς και του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού.

 

12. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

13. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 21/12/2022. Ώρα: 15:00.

Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (60) εξήντα ημέρες.

 

14. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 22/12/2022. Ώρα: 10:00.

15. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.

16. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.

 

17. Η παροχή υπηρεσίας εγκρίθηκε με την με αριθ. Πρωτοκόλλου : 10440/1/11/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας (ΑΔΑ: 6ΞΨΔΩΨΚ-ΓΝΕ).

 

18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

 

                                                                                                                                   Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

                                                                                                                                Διον. Παναγιωτόπουλος

                                                                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός

 

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon leitoyrgia_kai_syntirisi_tis_eel_elateias_-_tithoreas.zip1.63 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού από έργα Φυσικού Αερίου, σήμερα Παρασκευή 15/4/2024, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών: Βελουχιώτη, Μπ. Κλάρα, Σ. Καράγιωργα, Μη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 16-4-2024 υπάρχει διακοπή ύδρευσης λόγω βλάβης από έργα αερίου στις οδούς: -Σκληβανιώτου από Μακροπούλου έως Κοραή -Κάδμου - Σολωμού από Σκληβανιώτο...

Συνέντευξη του Δημάρχου και Προέδρου του ΔΣ τ...

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύριοι καλημέρα σας

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου, υπάρχει διακοπή νερού μεταξύ των οδών Χατζηδάκη, Βελουχιώτη, Δαμασκηνού και Καράγιωργα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 8-3-2024, υπάρχει διακοπή στην οδό Υψηλάντου (Δυτικό τμήμα) και στις οδούς Καζούλη, Αντιγόνη και Ομήρου. Προβλέπεται επαναφορά περί της 13:00...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 14/2/2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Αγνώστου Στρατιώτου, Καραϊσκάκη και Μαυροδήμου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης...

Πρόσκαιρη θολότητα του νερού

Λόγω ρυθμίσεων στο δίκτυο ύδρευσης του κέντρου της πόλης προκειμένου να μην γίνει πολύωρη διακοπή για την αποκατάσταση διαρροής σε τροφοδοτικό αγωγό οδού Δυοβουνιώτ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4320

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)