Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Η ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ προκηρύσσει
1. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ »
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.635.000,00 Ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.925.775,99€
ΓΕ & ΕΟ 18%
1.066.639,68€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
6.992.415,67€
Απρόβλεπτα 15%
629.317,41€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
7.621.733,08€
Απολογιστικά
8.000,00€
Αναθεώρηση
5.266,92€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.635.000,00
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 6.624.538,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και σε κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 1.010.461,47 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) με αναλογική κατανομή αναθεώρησης και απολογιστικών, χωρίς ΦΠΑ.
2
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Τοπικές Κοινότητες, Ηράκλειας, Μοσχοχωρίου, Ν. Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου και οικισμός Ζακαίικα, του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Ελλάδα.
3. Το έργο αφορά στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών της ΔΕ Λαμίας που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης, όπως της Ηράκλειας, τμήματος του Μοσχοχωρίου, Ν. Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, τον οικισμό Ζακαίικα, τμήματος του Κόμματος, Δαμάστας, Αγριλιάς, και Λυγαριάς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς των λυμάτων προς το δίκτυο που οδηγεί στην ΕΕΛ Λαμίας. Το έργο αποχέτευσης για τους παραπάνω οικισμούς έχει συνολικό μήκος αγωγών 48.414 m, αγωγών βαρύτητας από PVC διατομής Φ200-355 και 13.575 m είναι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί διατομής Φ110-200, μαζί με εννέα (9) μικρά και μεσαίου μεγέθους αντλιοστάσια αποχέτευσης.
Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα, τις αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης, τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.
4. Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα www.deyalamias.gr και μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-32950, FAX επικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δ. Παναγιωτόπουλος, Πρ/νος Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 και με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Για το έργο έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα ή σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο η χρηματοδότηση μεταφέρεται αυτοδίκαια.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στις αντίστοιχες τάξεις και άνω (4η τάξη και άνω για την κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 2η τάξη και άνω για την κατηγορία την ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
3
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό ύψους 152.700,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στον Αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το Ν. 4412/16. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ (24) μήνες.
11. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 158/2021 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (Κ.Α.: 15.15.10.01. ΑΑΥ Α/Α (ΠΑΥ) 378/9-6-2021 (ΑΔΑ Ψ5ΨΗΟΡΓΦ-Η3Ζ)). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.
13. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , δημοσιεύθηκε με αριθμό 2021/S 115-303216 μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Αρχεία: 

https://ufile.io/b75xqdda

https://ufile.io/ejlh9u54

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης στην οδό Στυλίδας από το ύψος των εργατικών κατοικιών Ν. Μαγνησίας μέχρι την διασταύρωση ΟΑΕΔ. Συνεργείο τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο 28/7/2022   Δ/Δ Λυγαριάς Διακοπή νερού σε όλο το Δ/Δ λόγω ελέγχου και συντήρησης παροχομέτρων: 1.       Εισόδου Αντλιοστασίου 2.       Γεώτρησης 3.     ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή Διακοπή Υδροδότησης λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης στην οδό Καιραϊσκάκη (Εργασίες Φυσικού Αερίου), από το ύψος της οδού Ηρακλέους μέχρι την οδό Δευκαλίωνος,...

Διακοπή Υδροδότησης

ΔΕΥΑΛ Τ.Υ. ===========   Αύριο Τρίτη 5-7-2022 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 13:00 στην Συνοικία Καλυβίων μεταξύ των οδών Κιθαιρών...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Τρίτη 28-6-2022, λόγω σύνδεσης νέων αγωγών, θα γίνει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας, μεταξύ των οδών Αδάνων - Ικονίου - Ραιδεστού - Κατσούδα και τέλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο 8-6-2022, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 - 13:00 στην περιοχή Ν. Μαγνησίας - Νέο Σχέδιο Πόλεως, μεταξύ των οδών Μερεσιώτη - Ικονί...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ναυπάκτου από Λεβαδείας έως Αμφυκτυόνων. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 23:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπη λόγω βλάβης στη Νεα Σφαιρα. Υπολογίζεται επαναφορά μέχρι της 12:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Τρίτη 17-5-2022 θα γίνει διακοπή νερού στα γαλανέικα, μεταξύ των οδών Τσιλάλη, Αγίας Παρασκευής, περιοχή Lidl, Λαρίσης, από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών σύνδε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================ Σήμερα Μ. Τρίτη 19-4-2022 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των παλαιών εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4269

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2458 εργασίες)