Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Η ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ προκηρύσσει
1. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ »
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.635.000,00 Ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.925.775,99€
ΓΕ & ΕΟ 18%
1.066.639,68€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
6.992.415,67€
Απρόβλεπτα 15%
629.317,41€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
7.621.733,08€
Απολογιστικά
8.000,00€
Αναθεώρηση
5.266,92€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.635.000,00
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 6.624.538,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και σε κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 1.010.461,47 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) με αναλογική κατανομή αναθεώρησης και απολογιστικών, χωρίς ΦΠΑ.
2
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Τοπικές Κοινότητες, Ηράκλειας, Μοσχοχωρίου, Ν. Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου και οικισμός Ζακαίικα, του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Ελλάδα.
3. Το έργο αφορά στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών της ΔΕ Λαμίας που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης, όπως της Ηράκλειας, τμήματος του Μοσχοχωρίου, Ν. Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, τον οικισμό Ζακαίικα, τμήματος του Κόμματος, Δαμάστας, Αγριλιάς, και Λυγαριάς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς των λυμάτων προς το δίκτυο που οδηγεί στην ΕΕΛ Λαμίας. Το έργο αποχέτευσης για τους παραπάνω οικισμούς έχει συνολικό μήκος αγωγών 48.414 m, αγωγών βαρύτητας από PVC διατομής Φ200-355 και 13.575 m είναι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί διατομής Φ110-200, μαζί με εννέα (9) μικρά και μεσαίου μεγέθους αντλιοστάσια αποχέτευσης.
Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα, τις αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης, τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.
4. Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα www.deyalamias.gr και μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-32950, FAX επικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δ. Παναγιωτόπουλος, Πρ/νος Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 και με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Για το έργο έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα ή σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο η χρηματοδότηση μεταφέρεται αυτοδίκαια.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στις αντίστοιχες τάξεις και άνω (4η τάξη και άνω για την κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 2η τάξη και άνω για την κατηγορία την ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
3
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό ύψους 152.700,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στον Αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το Ν. 4412/16. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ (24) μήνες.
11. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 158/2021 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (Κ.Α.: 15.15.10.01. ΑΑΥ Α/Α (ΠΑΥ) 378/9-6-2021 (ΑΔΑ Ψ5ΨΗΟΡΓΦ-Η3Ζ)). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.
13. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , δημοσιεύθηκε με αριθμό 2021/S 115-303216 μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Αρχεία: 

https://ufile.io/b75xqdda

https://ufile.io/ejlh9u54

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπή ύδρευσης στη Νέα Μαγνησία λόγω βλάβης αγωγού, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μουδανίων, Αδανών και Ικονίου. Γίνεται αποκατάσταση της βλάβης και η υδρο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ======================= Σήμερα Τετάρτη 6-10-2021 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού στο δυτικό μέρος της συνοικίας Βράχας της Τ.Κ. Σταυρού...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ======================= Σήμερα Τρίτη 5-10-2021 Λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Βράχας της Τ.Κ. Σταυρού από 11:00 έως 14:00....

Διακοπή Υδροδότησης

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ======================= Σήμερα Τρίτη 5-10-2021 Λόγω βλάβης αγωγού από συνεργεία επέκτασης δικτύου ΔΕΗ, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή τ...

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης δικτύου αποχέ...

Σας ενημερώνουμε, ότι την Δευτέρα 4-10-2021 η οδός Ησαΐα θα είναι κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από την συμβολή με τις οδούς Πίνδου - Μιλτιά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Σήμερα Πέμπτη 30-9-2021 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 10:00-13:00 στην τοπική κοινότητα Αγίας Παρασκευής ,επί της οδού Στυλίδος από οδό Αγίας Παρασκευής εώ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Σήμερα Πέμπτη 30-9-2021 λόγω σύνδεσης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στο δυτικό τμήμα της οδού Αμφικτυόνων από Ναυπάκτου εώς Λεωφόρος Ειρήνης από 10:00-14:00....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8-9-2021 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από την οδό Κορίνθου έως την Ναυπάκτου, από 11:00 έως 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-9-2021 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού επί της οδύ Τυμφρηστού μεταξύ της πρώτης παρόδου έως την δωδέκατη πάρόδο, από 10:30 έως 14:30....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =======================   Σήμερα Παρασκευή 3-9-2021 Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στο τμήμα της οδού Μ. Χατζιδάκη από Μ. Κατράκ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4241

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)