Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
'Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του Ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως).
2. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 του N. 474512020, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με τr διάταξη του άρθρου 175 του N. 4764/2020 «Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)»: «2. H πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 TOU V. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 2&2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού. κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. H πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρον 5 του π. δ. 164/2004 (Α' 134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.....».
4. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 20 του N. 2190/1994 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες».
5. Τη διάταξη του άρθρου 212 του N. 3584/2007 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες»
6. Τη διάταξη της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994.
7. Την υπ’ αριθ. 48/11-2-2021 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με θέμα : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού cονid-19, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ A' ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1
Δύο (2)
Δ.Ε. Οδηγός
Μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 5-7-2021
2
Έξι (6)
Υ.Ε. Εργάτες
Μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 5-7-2021
ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή Δ κατηγορίας (π.δ. 51/2012) και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του N.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του N. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π Ε Ι) . ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Δ’ κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008). Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Π.E. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την Πρόσκληση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:
 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη).
 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και ισχύς του (έναρξη -λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υπο κατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την Πρόσκληση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την Πρόσκληση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
α) η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
β) η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την πρόσκληση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 τον Ν. 2527/1997).Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία Θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν'3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία Θα δηλώνεται ότι δεν έχουν ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το οποίο οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ
6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ
8. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
 Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις Θέσεις Δ.Ε. Οδηγών θα υποβάλλουν επιπλέον:
1. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ τουλάχιστον κατηγορίας.
2. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός στην άδεια οδήγησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 12-2-2021 έως 15-2-2021 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση : Α.Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, 35 133 ΛΑΜΙΑ).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας (Δ/νση : Α.Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, 35 133 ΛΑΜΙΑ) και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση : Α.Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, 35 133 ΛΑΜΙΑ) στο τηλέφωνο 2231032950 (εσωτερικό 152).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 6y4torgf-od0.pdf290.25 KB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8-9-2021 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από την οδό Κορίνθου έως την Ναυπάκτου, από 11:00 έως 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-9-2021 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού επί της οδύ Τυμφρηστού μεταξύ της πρώτης παρόδου έως την δωδέκατη πάρόδο, από 10:30 έως 14:30....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =======================   Σήμερα Παρασκευή 3-9-2021 Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στο τμήμα της οδού Μ. Χατζιδάκη από Μ. Κατράκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ======================= Σήμερα Τετάρτη 1-9-2021 Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Αμφικτυόνων - Ναυπάκτου - Τα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ====================== Σήμερα Τετάρτη 1-9-2021 Λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Γιαννιτσιώτη...

Εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος σε τμήμα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ξεκίνησαν σήμερα εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Φιλίας στο ύψος του Κλειστού Χαλκιοπούλειου Στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 9/9/2021, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού από 9:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πηλίου-Αμφικτυόνων-Καβάφη-Χαλκομάτας. Υπολογίζεται επαναφορ...

Εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος επί τ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από την Παρασκευή 6-8-2021 έως και την Τρίτη 10-8-2021 θα εκτελεσθούν εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος επί της οδ...

Ενημέρωση Πολιτών για Εργασίες Ανακατασκευής...

                Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από την Τετάρτη 21-7-2021 έως και το Σάββατο 24-7-2021 θα εκτελεσθούν εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα επί της οδο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4237

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)