Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Αναλύσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και έλεγχοι εδαφικής εφαρμογής ιλύος

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές δημόσια σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών – έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος», προϋπολογισμού 36.200,00 € πλέον 8.688,00 € (Φ.Π.Α.) σύνολο 44.888,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, που θα δοθεί για κάθε ομάδα ελέγχων, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, http://www.deyalamias.gr.
Ακόμη είναι δυνατή η παραλαβή των τευχών έντυπα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα ευρώ, από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, μέχρι και την 11/12/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-33850, FAXεπικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αγαθάγγελος Ιωσηφίδης.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν την προσφορά τους στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως (ή με εκπρόσωπο) πριν από την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή.
Η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την πράξη: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών – έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος» θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα για το σύνολο της υπηρεσίας ή για συγκεκριμένη ομάδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/15/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 211/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Ειδικότερα η προκήρυξη της σύμβασης αφορά:
• Λήψη είκοσι οκτώ (28) δειγμάτων που θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, δειγματοληψία η οποία θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε έγγραφης τμηματικής εντολής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ για ΚΗΜΔΗΣ: 50304
• Προσδιορισμός των Παραμέτρων για τις ομάδες Α και Β όπως ορίζονται στην ισχύουσα Νομοθεσία για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στα ανωτέρω δείγματα, ώστε να αποτυπωθεί σαφώς η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, των οικισμών στο Δήμο Λαμιέων.
• Διεξαγωγή δέκα πέντε (15) αναλύσεων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, για τον έλεγχο των ραδιενεργών ουσιών του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων.
• Προσδιορισμός της σύνθεσης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, τριών (3) αντιπροσωπευτικών δειγμάτων αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991 για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.
• Στον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, πενήντα πέντε (55) δειγμάτων εδάφους προ της εφαρμογής της ιλύος. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.
Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 38/2020 μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Λαμίας.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ
ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 20proc007696060.zip1.18 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Λεβαδίτου, από την οδό Όθωνος μέχρι την οδό Ησαΐα από τις 10:00. Υπολογίζεται επαναφορά περί της 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 3-12-2021 λόγω βλάβης αγωγού έγινε διακοπή νερού από 13:00 από Καρπάθου 41 έως τέρμα Λαρίσσης. Υπολογίζεται επαναφορά της υδροδότησης περί τις 15:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης στην οδό Λεωνίδου από την οδό Παπακυριαζή μέχρι την οδό Παπαφλέσσα. Η αποκατάσταση υπολογίζεται περί της 16:00....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπή νερού λόγω βλάβης στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών από την Γέφυρα του Ε65 έως την επιχείρηση Κοπάνης Logistics. Αναμένεται αποκατάσταση περί την 12:00 π....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης σε τμήμα του οικισμού Αγριλιάς. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑ Τεχνική Υπηρεσία Ύδρευσης ====================== Σήμερα Δευτέρα 8-11-2021 λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στα εργατικά Ν. Μαγνησίας από 10:00. Υπολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΥ ΔΕΥΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗ ======== Σήμερα Πέμπτη 4-11-2021 λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από την οδό Εγκολφοπούλου έως την 10η πάροδ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ Λαμίας Τ.Υ. ΥΔΡΕΥΣΗ ===========   Σήμερα Δευτέρα 1-11-2021 λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στο Νοτιοανατολικό τμήμα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διακοπή ύδρευσης στη Νέα Μαγνησία λόγω βλάβης αγωγού, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μουδανίων, Αδανών και Ικονίου. Γίνεται αποκατάσταση της βλάβης και η υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4245

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)