Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Αναλύσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και έλεγχοι εδαφικής εφαρμογής ιλύος

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές δημόσια σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών – έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος», προϋπολογισμού 36.200,00 € πλέον 8.688,00 € (Φ.Π.Α.) σύνολο 44.888,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, που θα δοθεί για κάθε ομάδα ελέγχων, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, http://www.deyalamias.gr.
Ακόμη είναι δυνατή η παραλαβή των τευχών έντυπα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα ευρώ, από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, μέχρι και την 11/12/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-33850, FAXεπικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αγαθάγγελος Ιωσηφίδης.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν την προσφορά τους στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως (ή με εκπρόσωπο) πριν από την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή.
Η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την πράξη: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών – έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος» θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα για το σύνολο της υπηρεσίας ή για συγκεκριμένη ομάδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/15/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 211/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Ειδικότερα η προκήρυξη της σύμβασης αφορά:
• Λήψη είκοσι οκτώ (28) δειγμάτων που θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, δειγματοληψία η οποία θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε έγγραφης τμηματικής εντολής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ για ΚΗΜΔΗΣ: 50304
• Προσδιορισμός των Παραμέτρων για τις ομάδες Α και Β όπως ορίζονται στην ισχύουσα Νομοθεσία για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στα ανωτέρω δείγματα, ώστε να αποτυπωθεί σαφώς η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, των οικισμών στο Δήμο Λαμιέων.
• Διεξαγωγή δέκα πέντε (15) αναλύσεων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, για τον έλεγχο των ραδιενεργών ουσιών του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων.
• Προσδιορισμός της σύνθεσης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, τριών (3) αντιπροσωπευτικών δειγμάτων αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991 για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.
• Στον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, πενήντα πέντε (55) δειγμάτων εδάφους προ της εφαρμογής της ιλύος. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.
Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 38/2020 μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Λαμίας.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ
ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 20proc007696060.zip1.18 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο 18 Ιουνίου 2021, λόγω σύνδεσης νέων αγωγών, θα γίνει διακοπή νερού στα Καλύβια μεταξύ των οδών 25 Μαρτίου - Λουντέμη - Νίκαιας και Δαφνούντος, από 08:00 έως 1...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τεχνική Υπηρεσία ==============

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τεχνική Υπηρεσία =============   Σήμερα Δευτέρα 31-5-2021 λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς από 8:30. Υπολογίζεται επαναφορά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Τετάρτη 12/05/2021 λόγω εργασιών για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων, θα γίνει διακοπή νερού την Τ.Κ. Ροδωνιάς από 08:00 έως 17:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Σήμερα Παρασκευή 7-5-2021 λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στον συνοικισμό Καλυβίων στην περιοχή μεταξύ των...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Σήμερα Παρασκευή 7/5/2021 λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Στύρφακα Από 9:00-15:00 (Βόρειο Δυτικό Τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω θραύσηα\ αγωγού. Έγινε διακοπή και πτώση πίεσης από Καποδιστρίου έως Άνοιξη. Απομονώθηκε το τμήμα της βλάβης και έγινε τροφοδοσία από εναλλακτικό αγωγό....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ =================   Σήμερα Πέμπτη 15-4-2021, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού από 9:30 στην περιοχή Νέας Σφαίρας μεταξύ των οδών:...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τεχνική Υπηρεσία ==============   Αύριο Πέμπτη 15-4-2021 λόγω εργασιών στην εργολαβία αρδευτικού δικτύου θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ από 08:...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία ============== Αύριο Σάββατο 10-4-2021 θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Δέλφινου από 8:00 έως 16:00 λόγω τοποθέτησης υδρομέτρων τηλε...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4224

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)