Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης στα Υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε


Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας


H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης στα Υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων». Αρ. μελ. 24/2016.
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
Κύριος τόπος παράδοσης: Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: EL644
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης στα Υδραγωγεία Δήμου Λαμιέων».
Το υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Λαμίας, θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και νέους οικισμούς, οι οποίοι προσαρτήθηκαν στο δήμο Λαμιέων με το «Σχέδιο Καλλικράτης».
Το νέο σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, θα αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λαμίας και θα επεκταθεί κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με Σαράντα Τέσσερις (44) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (10 γεωτρήσεις, 26 δεξαμενές, 2 αντλιοστάσια ύδρευσης, 1 φρεάτιο υδραγωγείου, 5 σημεία μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου).
Το νέο σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού περιλαμβάνει προμήθεια υλικού (hardware) και λογισμικού (software), το οποίο θα είναι συμβατό και θα συνεργάζεται με τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η ΔΕΥΑ Λαμίας.
Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
• Λεπτομερής σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων) και στο επίπεδο της συνεργασίας του με τα υφιστάμενα συστήματα.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
• Εξοπλισμό επέκτασης (κάρτα επικοινωνίας) του υφιστάμενου Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC), που αποτελεί τον Διαχειριστή Επικοινωνιών, για να συμπεριλάβει του νέους σταθμούς ελέγχου στον κύκλο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων.
• Εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (radiomodem, κεραία) για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους νέους σταθμούς ελέγχου.
• Δύο (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop) οι οποίοι θα συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο (LAN) της υπηρεσίας, για την αλληλεπίδραση των χειριστών με το σύστημα SCADA.
• Δύο (2) Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptop) για την απομακρυσμένη πρόσβαση των χειριστών στο σύστημα SCADA, μέσω σύνδεσης internet.
• Εγκατάσταση λογισμικών εφαρμογής του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
• Λογισμικό εφαρμογής επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των νέων ΤΣΕ.
• Λογισμικό εφαρμογής SCADA των νέων ΤΣΕ και ένταξή τους στο υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της υπηρεσίας.
• Λογισμικό εφαρμογής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, με χρήση του υπάρχοντος λογισμικού συντήρησης PM-MAINT που διαθέτει η υπηρεσία.
• Λογισμικό εφαρμογής υδραυλικής προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης ώστε να συμπεριληφθούν οι νέοι οικισμοί, με χρήση του υπάρχοντος λογισμικού WaterGEMS της Bentley. Διασύνδεση εφαρμογής υδραυλικής προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης με τη Βάση Δεδομένων του λογισμικού SCADA. Επέκταση λογισμικού υπολογισμού ισοζυγίων νερού ανά ζώνη ύδρευσης μέσω διασύνδεσης με το λογισμικό ERP της ΔΕΥΑ Λαμίας.
• Λογισμικό εφαρμογής ποιότητας νερού σε περιβάλλον SCADA.
• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.
• Προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων των τοπικών σταθμών (μετρητές παροχής, μετρητές πίεσης, μετρητές στάθμης, μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου κτλ).
• Προμήθεια δύο (2) φορητών παροχομέτρων.
• Προμήθεια ενός παροχομέτρου ClampOn για την νέα Δεξαμενή Γοργοποτάμου.
• Εξοπλισμό ελέγχου σημειακών διαρροών.
• Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται, για την
ενσωμάτωση του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
• Εργασίες ένταξης υφιστάμενων συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών στο σύστημα αυτοματισμού.
• Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση με το δίκτυο της
ΔΕΗ.
• Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις, κλπ.) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του
εξοπλισμού.
• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ) που
περιλαμβάνουν, ιδίως επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του υπολογιστικού συστήματος σε σύγκριση με
ιστορικά δεδομένα και σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη εμπειρία και γνώση της ΔΕΥΑ Λαμίας.
• Δοκιμαστική λειτουργία ενός (1) μήνα και παράδοση του Συστήματος.
• Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο λεξιλόγιο: 48921000-0
Συμπληρωματικό λεξιλόγιο: 32441100-7, 32441200-8
2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA),
δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
3. Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1.417.600,00€
4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης: είκοσι οκτώ (28) μήνες (δεκαπέντε μήνες διάρκεια εκτέλεσης της
προμήθειας, ένας μήνας δοκιμαστική λειτουργία και δώδεκα μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας) από την ημερομηνία
υπογραφής της.
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
I. Εγγύηση συμμετοχής.
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 28.352,00ευρώ, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής.
6. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΠ-ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.ΣΑ: ΣΕ2751 με Κ.Α. : αρ. εναρίθμου 2018ΣΕ27510045 και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ταμείο Συνοχής). MIS: 5001632.
7. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
8. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
• Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα (χρηματοδοτήσεις) η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης, ή/και,
• Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη
πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει
αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
• Να διαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις αθροιστικά γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο
με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ δηλ. τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες
εξακόσια Ευρώ (1.417.600,00€).
Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη
τους.
Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής
ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
9. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον
σύμβαση σε αντίστοιχο έργο ή προμήθεια τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Δικτύων ρευστών, όπου το
κάθε έργο ή προμήθεια θα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και τουλάχιστον δέκα (10) Τοπικούς
Σταθμούς Ελέγχου, θα είναι παρόμοιο και αντίστοιχης πολυπλοκότητας με τη δημοπρατούμενη πράξη, και θα έχει
ελάχιστο προϋπολογισμό ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης πράξης άνευ Φ.Π.Α. Η εμπειρία θα
αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των κυρίων του έργου ή/και από τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου.
10. Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 καθώς και του
άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 2: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
11. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο
και για την οικονομική προσφορά η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ(σ)
Κ1 Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς 88%
Κ2 Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση 4%
Κ3
Δοκιμαστική Λειτουργία,
Εγγύηση – Υποστήριξη και
Προληπτική Συντήρηση
8%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1+Κ2+Κ3 100%
Κριτήριο ποιότητας (άθροισμα τεχνικής προσφοράς): στάθμιση 77%.
Κριτήριο τιμής: στάθμιση 33%.
12. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 6/6/2019. Ώρα: 18:00.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (6) έξη μήνες.
13. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 12/6/2019. Ώρα: 12:00.
14. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.
15. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Αναλυτική Διακήρυξη.
16. Η προκήρυξη της σύμβασης στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23/4/2019 όπου
πήρε αριθμό αναφοράς 2019-058025, reception Id (εσωτερικός αριθμός αναφοράς) 19-196218-001 και δημοσιεύθηκε
την 25-4-2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2019/S 081 - 194126.
17. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 109/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. (ΑΔΑ 6ΥΧ8ΟΡΓΦ-ΠΩΠ).
18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 λόγωσύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 12:00 - 15:00 στο τμήμα της οδού Λαρίσης από Νάξου έως Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 12:00 έως 16:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     ΘΕΜΑ: Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης   ***  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Κυριακή 14/06/2020 λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην οδό Ησαΐα, μεταξύ των οδών Λεβαδίτου και Χαντζίσκου από τις 17:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10-6-2020 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στο (Δ.Δ.) Κόμμα, περιοχή προς Νεκροταφείο από 09:00 - 11:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 υπάρχει διακοπή νερού από 4:00 πμ  λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα  της οδού Χατζοπούλου από Σατωβριάνδου μέχρι Λεωσθένους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 27-5-2020 υπάρχει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 από τμήμα της Λεωφόρου Ελευθερίας από την οδό Φραντζή έως την οδό Λεβαδείας για αποκατάσταση βλάβη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4182

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)