ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

1. H Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ", με προϋπολογισμό 1.780.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) που αναλύεται σε:
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων: 336.491,50€.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες: 322.819,00€.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ) συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ): 248.043,45.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Δ :Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, επικοινωνιακά συστήματα, τηλε-διοίκηση, φωτιστικές εργασίες: 400.877,39.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 235.481,64€.
Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 231.556,95€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.730,07€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φ. Π. Α. 0,00€. (Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.)
Για τον καθορισμό των εργοληπτικών πτυχίων ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: αποκλειστικά υδραυλικά: 718.917.32€, κοινό αντικείμενο υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά: 352.009.77€ και έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων: 709.072.91€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, μέχρι και την 27 - 5 - 2019. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λαμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyalamias.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310 – 33850, FAX επικοινωνίας 22310 – 45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Θεόδωρος Χαδούλης.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31 – 5 – 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4 – 6 – 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παράγραφος 2, περίπτωση α) του Ν. 4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
4Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ή στην δεύτερη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμούς 718.917,32€ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 352.009,77€ για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία κοινού αντικείμενου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 709.072,91€ για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, (δαπάνη εργασιών ,Γ.Ε.& Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Παρατήρηση: Το εργοληπτικό πτυχίο για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ της πρώτης τάξης στην παραπάνω περίπτωση μπορεί να υποκατασταθεί με κοινοπραξία δύο εργοληπτικών πτυχίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην τάξη Α2. (Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4Β Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4Γ Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.600,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 110/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Κ.Α.:15.15.01 Α/Α (ΠΑΥ) 311/2370/Ε/19-4-2019. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
8. Η Αναλυτική Διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004911891).
9. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 82711


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Περισσότερα αρχεία στο:

https://ufile.io/sarjdyg9

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 19proc004911891.zip7.18 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 λόγωσύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 12:00 - 15:00 στο τμήμα της οδού Λαρίσης από Νάξου έως Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 12:00 έως 16:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     ΘΕΜΑ: Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης   ***  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Κυριακή 14/06/2020 λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην οδό Ησαΐα, μεταξύ των οδών Λεβαδίτου και Χαντζίσκου από τις 17:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10-6-2020 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στο (Δ.Δ.) Κόμμα, περιοχή προς Νεκροταφείο από 09:00 - 11:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 υπάρχει διακοπή νερού από 4:00 πμ  λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα  της οδού Χατζοπούλου από Σατωβριάνδου μέχρι Λεωσθένους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 27-5-2020 υπάρχει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 από τμήμα της Λεωφόρου Ελευθερίας από την οδό Φραντζή έως την οδό Λεβαδείας για αποκατάσταση βλάβη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4182

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)