ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

1. H Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ", με προϋπολογισμό 1.780.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) που αναλύεται σε:
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων: 336.491,50€.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις – Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες: 322.819,00€.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ) συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ): 248.043,45.
-Δαπάνη Εργασιών ομάδας Δ :Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, επικοινωνιακά συστήματα, τηλε-διοίκηση, φωτιστικές εργασίες: 400.877,39.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 235.481,64€.
Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 231.556,95€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.730,07€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φ. Π. Α. 0,00€. (Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.)
Για τον καθορισμό των εργοληπτικών πτυχίων ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: αποκλειστικά υδραυλικά: 718.917.32€, κοινό αντικείμενο υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά: 352.009.77€ και έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων: 709.072.91€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, μέχρι και την 27 - 5 - 2019. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λαμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyalamias.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310 – 33850, FAX επικοινωνίας 22310 – 45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Θεόδωρος Χαδούλης.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31 – 5 – 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4 – 6 – 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παράγραφος 2, περίπτωση α) του Ν. 4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
4Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ή στην δεύτερη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην πρώτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμούς 718.917,32€ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 352.009,77€ για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία κοινού αντικείμενου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 709.072,91€ για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, (δαπάνη εργασιών ,Γ.Ε.& Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Παρατήρηση: Το εργοληπτικό πτυχίο για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ της πρώτης τάξης στην παραπάνω περίπτωση μπορεί να υποκατασταθεί με κοινοπραξία δύο εργοληπτικών πτυχίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην τάξη Α2. (Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4Β Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4Γ Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.600,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 110/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Κ.Α.:15.15.01 Α/Α (ΠΑΥ) 311/2370/Ε/19-4-2019. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
8. Η Αναλυτική Διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004911891).
9. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 82711


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Περισσότερα αρχεία στο:

https://ufile.io/sarjdyg9

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 19proc004911891.zip7.18 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης που σημειώθηκε στις 6:52 σήμερα το πρωί στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Χαλκομάτας και Δαμάστας, επηρεάζεται η υδροδότηση (διακοπή και πτώση πίεσης) στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 13-8-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μ.Μπότσαρη, Μενελάου, Ματσούκα, Πλάτωνος, Εσλιν, Αριστοφάνους από 9:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4170

Έχουν ολοκληρωθεί: 4102

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)