Προμήθεια Γεωργικού Ελκυστήρα

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας


H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «Γεωργικού Ελκυστήρα». Αρ. μελ. 30/2019.
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
Κύριος τόπος παράδοσης: Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: EL644
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Γεωργικού Ελκυστήρα» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της με αριθμό 30/2019 μελέτης της ΔΕΥΑΛ..
Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Ο υπό προμήθεια γεωργικός ελκυστήρας, με εμπρόσθιο φορτωτή, προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών στα πλαίσια του έργου για την γεωργική εφαρμογή της ιλύος που παράγεται στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας σε καλλιέργειες του Δήμου Λαμιέων. Κύρια λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι η μεταφορά ειδικού μηχανήματος (κοπροδιανομέα) σε αδειοδοτημένα αγροτεμάχια της ευρύτερης περιοχής και ο διασκορπισμός της ιλύος με τον κοπροδιανομέα. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Λαμίας σε διάφορες εργασίες που αφορούν τη διαχείριση της ιλύος (π.χ. ανάδευση ιλύος, μεταφορά μεγασάκκων με ασβέστη).
Στους πίνακες 1,2 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3: Τεχνικών Προδιαγραφών όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του γεωργικού ελκυστήρα και του εμπρόσθιου φορτωτή. Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες (εκτός αν αναφέρεται η λέξη προαιρετικό) και η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.
2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA) και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανά μονάδα λειτουργίας, απαιτείται να παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια, συνάφεια του ελκυστήρα και του εμπρόσθιου φορτωτή μεταξύ τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
3. Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 100.000,00€
4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης: τρεις (3) μήνες.
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
I. Εγγύηση συμμετοχής.
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής.
6. Η προμήθεια για το ποσό των 100.000,00€ χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για την μη επιλέξιμη δαπάνη της σύμβασης. Κ.Α.: 13.02.01 Α/Α (ΠΑΥ): 3989/Ε/12-7-2019
2 / 3
7.Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς,.
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Δ. Επιτόπου επίσκεψη
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ΔΕΥΑΛ, μέχρι 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
8. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
 • Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης.
• Να διαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο & μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ δηλ. τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €).
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω πιστοληπτική ικανότητα και τον ανωτέρω μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών.
9. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δε βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της αναλυτικής διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα (Παράρτημα 1), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
10. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 311 Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής.
11. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 17/10/2019. Ώρα: 18:00.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (6) έξη μήνες.
12. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 22/10/2019. Ώρα: 12:00.
13. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
3 / 3
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.
14. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.
15. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 193/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. (ΑΔΑ ΩΙ6ΤΟΡΓΦ-ΕΕΡ).
16. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.


Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 19proc005623675.zip3.1 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 08:30 έως 11:00 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 12:30 έως 13:30 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού απο 9:00 π.μ. εως 12 μ.μ σε τμήμα των οδών Αγίας Παρασκευής και Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 10:00 έως 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Α. Στρατή και Μυκόνου από τις 1:30π.μ. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί πε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 λόγωσύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 12:00 - 15:00 στο τμήμα της οδού Λαρίσης από Νάξου έως Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 12:00 έως 16:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4183

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)